Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zmiany zakładają wejście do zarządów SSE przedstawiciela resortu finansów oraz rozszerzenie zadań strefy m.in. o edukację.

Założono, że nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano m.in.: zastąpienie przedstawiciela wojewody przedstawicielem ministra finansów w radach nadzorczych spółek zarządzających strefami. Przemawia za tym forma pomocy publicznej udzielanej w strefach (zwolnienia podatkowe), położenie stref na terenie kilku województw i to, że wojewoda nie odpowiada za rozwój regionalny.

Zgodnie z zapowiedziami rozszerzono również katalog głównych zadań zarządzających sse, o prowadzenie współpracy ze szkołami ponadgminazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców (to odpowiedź na postulaty inwestorów w sprawie wykwalifikowanej siły roboczej) oraz prowadzenie działań zwiększających potencjał stref do powstawania struktur klastrowych.

Ustawa doprecyzowuje również pojęcie „pomoc publiczna”, wskazując, że pomocą publiczną jest zwolnienie od podatku dochodowego, zaś obowiązkowe przechowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) będzie trwało tyle ile (wydłużony) okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy, czyli 10 lat. Dodatkowo wniosek do ministra gospodarki o przyznanie pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) ma być składany w ramach przetargu lub rokowań.

Możliwe będzie wcześniejsze złożenie wniosku do ministra gospodarki przez dużego przedsiębiorcę, gdy planuje on nową inwestycję na gruncie nieobjętym strefą w dniu złożenia wniosku. Przedsiębiorca taki będzie mógł rozpocząć inwestycję po potwierdzeniu przez ministra gospodarki spełnienia tzw. efektu zachęty – w tym przypadku przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu niewłączania terenu do strefy lub niewydania zezwolenia. Możliwość wcześniejszego przystąpienia do realizacji inwestycji jest oczekiwanym rozwiązaniem przez przedsiębiorców.