Miasto Złotów

 • 23 lutego 2024
 • Urzędy miast

Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel.: +48 67 263 26 40
fax: +48 67 265 00 25
email: urzad@zlotow.pl
adres www: www.zlotow.pl

Liczba mieszkańców: 18 174
Powierzchnia: 11,6 km²
Gęstość zaludnienia: 1 569,4 osoby/km²

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora

O Złotowie

Złotów, to około 17-tysięczne miasto położone nad rzeką Głomią w północnej części województwa wielkopolskiego. Powierzchnia miasta wynosi 11,58 km2, z czego 40% stanowią wody powierzchniowe oraz tereny zielone.

Miasto jest siedzibę władz powiatu złotowskiego, wielu instytucji publicznych, finansowych jak i placówek edukacyjnych szkolnictwa podstawowego, zawodowego i licealnego. Miasto jest również „powiatowym centrum usługowo-handlowym”, posiadającym atrakcyjne warunki i tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców.
Złotów posiada znakomite warunki naturalne do uprawiania turystki. Otoczone jest rozległymi lasami. Istnieją tu malownicze miejsca do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Na terenie miasta znajduje się 5 jezior: Baba, Burmistrzowskie, Miejskie, Proboszczowskie, Zaleskie. W granicach miasta ustanowiono 25 pomników przyrody, w tym skupisko 17 pomnikowych dębów na Górze Żydowskiej. Dla miłośników pieszych wędrówek oraz wycieczek rowerowych w okolicy miasta znajdują się liczne ścieżki pieszo-rowerowe o różnym stopniu trudności.

Nasze miasto znane jest ze zdrowych warunków do życia, z lasów i jezior a także wieloletniej specjalizacji w rehabilitacji.

Tereny inwestycyjne w Złotowie

Obecnie Złotów to dynamicznie rozwijające się od kilku lat miasto, które na niespotykaną tutaj wcześniej skalę, śmiało i z powodzeniem sięga po środki krajowe, jak i unijne. Od kilku lat przybywa inwestycji w budownictwie mieszkaniowym (ZTBS, deweloperzy). Miasto posiada dobrą infrastruktura drogową, a w odległości 20 km od granic miasta znajduje się droga krajowa DK 11. Miasto znane jest ze zdrowych warunków do życia i rekreacji, z lasów i jezior, a także wieloletniej specjalizacji w rehabilitacji.W Złotowie istnieje możliwość scalania gruntów w działki, konkretnie pod wymagania inwestora. Widząc potencjał gospodarczy Złotowa skrupulatnie przygotowujemy tereny inwestycyjne: aby były w pełni uzbrojone i posiadały miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 Poniżej przedstawiamy ofertę trzech obszarów inwestycyjnych  w Złotowie.

Teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Teren inwestycyjny nr 1

Położenie nieruchomości: ul. Powstańców w Złotowie.

Nr geodezyjny nieruchomości: 
72/10 o powierzchni 5,1499 ha, 72/12 i 72/24 o łącznej powierzchni 7,3933 ha, 72/15 o powierzchni 2,9151 ha, 72/20 o powierzchni 5,0329 ha, obręb Złotów 91.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie użytkowana rolniczo. Położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 188. Przeznaczona na sprzedaż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotowa nr 94.2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Przeznaczenie: 
Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XLI.297.2018 z dnia 25 czerwca 2018 - http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2018/5216/

Na obszarze uchwala się następujące przeznaczenie terenów: 

 • U, U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – tereny te stanowią znaczną większość,
 • KD-D – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa,
 • Kx – tereny komunikacji pieszo-rowerowej,
 • ZO – tereny zieleni ogólnodostępnej,
 • E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.

Komunikacja:
teren będzie skomunikowany z drogą wojewódzką 188 z siecią dróg gminnych KD-D.

Uzbrojenie:

 • sieć wodociągowa posadowiona jest w działce sąsiedniej, tj. w drodze wojewódzkiej nr 188 – działka nr 74,
 • sieć kanalizacji sanitarnej posadowiona jest również w działce sąsiedniej nr 74,
 • sieć elektroenergetyczna od strony zabudowań mieszkalnych.


Dodatkowe uwagi:
w części wydzierżawiona na cele rolnicze z mozliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy.
możliwe jest wydzielenie w ramach terenu mniejszych działek w zależności od potrzeb inwestora.

Foto teren 1

Teren inwestycyjny nr 2

Położenie nieruchomości: ul. Powstańców i ul. Sosnowa w Złotowie (plac cyrkowy).

Nr geodezyjny nieruchomości: 181/7, obręb Złotów 90.

Powierzchnia całkowita nieruchomości: 26527 m².

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Maksymalna dostępna powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania wynosi około 2,652 ha. Poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 189.

Przeznaczenie:
Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotów (uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XXI/138/05 z dnia 24.03.2005 r.) teren oznaczony jest symbolem 6-uw - teren projektowanych usług wielkopowierzchniowych. Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Komunikacja:

 • droga wojewódzka nr 189 – ul. Powstańców.
 • droga powiatowa nr 1050.
 • droga gminna – ul. Sosnowa.


Uzbrojenie:

 • sieć wodociągowa na terenie w działce nr 181/7,
 • sieć kanalizacji sanitarnej na terenie w działce nr 181/7,
 • sieć kanalizacji deszczowej na terenie w działce nr 181/7,
 • sieć elektroenergetyczna na terenie.

 
Dodatkowe uwagi:
konieczność uzgodnienia zjazdu z drogi wojewódzkiej lub drogi powiatowej.

Foto teren 2

Teren inwestycyjny nr 3

Położenie nieruchomości: ul. Dwór Złotowski i ul. Jastrowska w Złotowie.

Nr geodezyjny nieruchomości: 
621/2, 284/8, 285/3, 283/14, 284/10, obręb Złotów 92, wraz z drogą wew. oznaczona jako działki 621/1, 622/2, 284/7, 284/11
Powierzchnia całkowita nieruchomości: łącznie 5610 m², w tym:

 • 3062 m² działka nr 284/8, 285/3, 621/2;
 • 1950 m² działka nr 284/10, 283/14;
 • 598 m² droga wew. oznaczona jako działki 621/1, 622/2, 284/7, 284/11.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Położona w pobliżu centrum miasta przy drodze wojewódzkiej nr 189.

Przeznaczenie:
Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie nr XXXI/306/13 z dnia 27.12.2013 r.). Oznaczony jest symbolem 1U i 2U - teren zabudowy usługowej.

Komunikacja:
droga gminna – ul. Dwór Złotowski,

Uzbrojenie:

 • sieć wodociągowa w działce 620/1, 620/2, 285/4, 284/12, 284/2, 617/1
 • sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr 620/2, 285/4, 284/12, 284/2
 • sieć elektroenergetyczna,
 • sieć gazowa w działce 620/1,
 • sieć kanalizacji deszczowej w działce nr 285/2, 284/2, 620/2
 • wąska droga dojazdowa.
Foto teren 3

Atuty Miasta Złotów

1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna.

 • połączenia drogowe
 • połączenia kolejowe
 • połączenia lotnicze

Należy także dodać, że w miejscowości Debrzno-Wieś działa lądowisko samolotowe. Działa ono pod nazwą Lotnisko Lipka - Osiedle Rajdowe. Powstało na terenie powojskowego lotniska. Lądowisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 188 i linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn. Z lądowiska mogą korzystać m.in. lokalni przedsiębiorcy.

Także w północno-zachodniej części Piły zlokalizowane jest duże lotnisko, do niedawna użytkowane przez wojsko. Obecnie jego część jest użytkowana przez Aeroklub Ziemi Pilskiej. Lotnisko w tym momencie obsługuje loty biznesowe i rekreacyjne. Jest ono wykorzystywane przez część przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Jest możliwe, że w przyszłości zostanie ono wykorzystane także do regionalnego ruchu pasażerskiego.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego
 Stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju stwarzają przede wszystkim uchwalone i przejrzyste studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  obowiązujące na wielu terenach miasta miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Dostęp do infrastruktury
Praktycznie całe miasto posiada rozbudowaną sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
Na terenie miasta znajduje się infrastruktura umożliwiająca podpięcie światłowodowego internetu.

Jesteśmy otwarci na pomoc w zakresie dostosowania infrastruktury technicznej do Państwa potrzeb. Jeśli byliby Państwo zainteresowani inwestycją na naszym terenie, nasi eksperci mogą pomóc w nawiązaniu kontaktu z dostawcami mediów oraz zorganizować spotkanie techniczne, tak by było można wspólnie upewnić się, że poziom dostępnych mediów będzie dopasowany do potrzeb związanych z planowaną inwestycją.

Szczegółowa informacja na temat dostępności mediów przy konkretnych działkach:
http://www.zlotow.giportal.pl Zakładka: Powiat Złotowski – GESUT 

4. Kapitał ludzki
Atutem miasta są zasoby ludzkie. W mieście żyje ponad 18 tys. osób. Większość (58,8%) mieszkańców miasta jest w wieku produkcyjnym. Co szósty mieszkaniec (17,8%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Złotowie utrzymuje się na poziomie 72% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

Bezrobocie w mieście utrzymuje się na poziomie około 4%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu miasta, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

W mieście znajduje się szereg placówek edukacyjnych o charakterze zawodowym, które umożliwiają lokalny rozwój kompetencji i kwalifikacji kadr m.in. w obszarach:

 • elektryki i elektroniki
 • mechaniki samochodowej
 • logistyki
 • ekonomii
 • informatyki i programowania
 • fotografii, multimediów i reklamy
 • BHP


Na naszym terenie znajduje się także Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Kształci ona specjalistów m.in. w zakresie prawa, administracji, ekonomii czy energetyki. Uczelnia prowadzi także liczne kierunki studiów podyplomowych, m.in MBA, Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzanie Projektami, Odnawialne Źródła Energii.

Wielu mieszkańców korzysta także z oferty edukacyjnej innych pobliskich miejscowości, przede wszystkim w Pile. Znajdują się tam nie tylko liczne placówki kształcenia zawodowego 1 i 2 stopnia ale także uczelnie wyższe: Akademia Nauk Stosowanych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nadnotecki Instytut UAM czy Wyższa Szkoła Biznesu. Pozwala to na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych w bardzo wielu dziedzinach istotnych z perspektywy potrzeb obecnej gospodarki.

5. Orientacja na biznes
Jesteśmy przygotowani, by pomóc naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Możemy również wesprzeć Państwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje zgodnie z Państwa wymaganiami.

W obrębie urzędu funkcjonuje stanowisko opiekuna inwestora. Jest to odpowiednio przygotowana i doświadczona osoba, która odpowie na pytania, wyjaśni, pokieruje i pomoże przebrnąć przez „zawiłe ścieżki biurokracji”.

Główne zadania opiekuna to:

 • współpraca i sprawowanie opieki nad przedsiębiorcami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, jednostkami podległymi Gminie
 • monitoring przepływu informacji na linii urząd - przedsiębiorca


Dodatkowo na naszym terenie funkcjonuje Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości, które zapewnia lokalnym przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie prawne, finansowo-księgowe, proceduralne. Centrum w swojej ofercie ma usługi doradcze i szkoleniowe, ale także działa aktywnie na rzecz budowania współpracy i sieciowania lokalnych przedsiębiorców.

6. Złotów. Wielkopolskie Zdroje
Złotów podejmuje aktywne działania w celu zostania pierwszym w Wielkopolsce uzdrowiskiem. Wizja ta, ujęta w haśle „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” zakłada stworzenie miasta (stanowiącego serce historycznej Krajny) wygodnego do życia i neutralnego dla klimatu, zapewniającego zdrowe, nowoczesne i bezpieczne warunki do pracy i rozwoju wszystkim mieszkańcom.

Miasto w ramach konkursu „Rozwój Lokalny” z Funduszy Norweskich uzyskało w 2021 roku dofinansowanie w kwocie 15,5 mln zł. Dofinansowanie to umożliwi nam zrealizowanie gigantycznego kroku rozwojowego.  Rozpoczęliśmy już realizację szeregu działań rozwojowych, poprawiających infrastrukturę, umożliwiających rozwój przedsiębiorczości i funkcji uzdrowiskowych miasta, dbających o środowisko naturalne czy zapewniających mieszkańcom nowe formy aktywnego spędzania czasu.

Rozwój potencjału miasta jako uzdrowiska stwarza nowe możliwości dla potencjalnych inwestorów. W tym momencie stosunkowo dobrze rozwinięta jest baza okolicznych ośrodków agroturystycznych, jednak na terenie samego miasta zidentyfikowano duże braki w zakresie dostępności obiektów hotelowych i noclegowych. Rozwój bazy noclegowej jest jednym z priorytetów inwestycyjnych miasta i jesteśmy chętni do aktywnego wsparcia zainteresowanych inwestorów w tym zakresie.

7. Doświadczenie w relacjach inwestorskich
Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 2000 działających lokalnie podmiotów gospodarczych. Są to przede wszystkim mikro i mali przedsiębiorcy działający w branży handlowej, mechaniki samochodowej oraz w budownictwie.
Złotów jest ośrodkiem przemysłowym i lokalnym ośrodkiem handlowo-usługowym obsługującym teren powiatu złotowskiego. Dominującym przemysłem w mieście jest przemysł metalowy, spożywczy, drukarski, odzieżowy. Dodatkowo na terenie miasta bardzo dobrze rozwinięte są usługi rehabilitacyjne.

8. Baza mieszkaniowa
Na terenie Złotowa dbamy o odpowiedni poziom zaplecza mieszkaniowego. Miasto powołało m.in. Miejską Spółką  - Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które daje szansę uzyskanie własnego mieszkania na warunkach bardziej dostępnych, niż w przypadku developerów komercyjnych. Spółka podejmuje bieżące starania, by inicjować nowe projekty budowlane. Stanowi to dodatkowy, bardzo ważny bodziec wpływający na rozwój naszego miasta, w szczególności w kontekście coraz większych problemów związanych z pozyskaniem kredytów hipotecznych.

Foto Sieć komunikacyjna

Foto Sieć komunikacyjna

1. Połączenia drogowe
Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 188 (daje ona możliwość dotarcia m.in. do Piły, Złotowa czy Człuchowa) oraz nr 189 (łącząca powiaty złotowski i sępoleński).

W niedalekiej odległości od miasta znajduje się szereg ważnych szlaków komunikacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • droga ekspresowa S5 / trasa europejska E261 (69 km) - niemal ukończona droga, która połączy Olsztyn, autostradę A1 (węzeł Nowe Marzy) oraz Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Lokalnie stanowi ona m.in. wschodnią obwodnicę Poznania, a także północno-zachodnią obwodnicę Bydgoszczy. Razem z S8, S3 oraz czeską D11 utworzy najszybszą trasę pomiędzy Warszawą a Pragą.
 • droga ekspresowa S10 (32 km) - budowana droga ekspresowa, która połączy zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z aglomeracją warszawską.
 • droga krajowa nr 22 (17 km), prowadząca od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie nad Odrą. Przebiega przez województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.
 • droga krajowa nr 11 (19 km), przebiega południkowo przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.
 • droga krajowa nr 10 (32 km), łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Trasa przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.
 • droga krajowa nr 25 (41 km), która jest niemal równoległa do drogi krajowej nr 11, którą przecina w dwóch miejscach. Przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Tory DK11 i DK25 różnią się tym, że „jedenastka” łączy Pomorze Środkowe z aglomeracją katowicką, a DK25 z wrocławską.


2. Połączenia kolejowe
W mieście znajduje się stacja kolejowa obsługująca linię nr 203 Tczew – Kostrzyn. Linia ta zapewnia bezpośrednie połączenia koleją m.in. do Krzyża, Piły, Chojnic, Kostrzynia czy Gdyni. Zarówno Chojnice, jak i Piła czy Krzyż stanowią ważne węzły komunikacji kolejowej, które dają możliwe dotarcia do praktycznie wszystkich ważnych ośrodków miejskich w Kraju.

3. Połączenia lotnicze
W stosunkowo niewielkiej odległości od miasta znajdują się 4 ważne międzynarodowe porty lotnicze:

 • Lotnisko im. Henryka Wieniawskiego Poznań - Ławica - 135 km
 • Port Lotniczy Bydgoszcz - 96 km
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy - 194 km
 • Lotnisko Szczecin - Goleniów im. NSZZ "Solidarność" - 191 km


Należy także dodać, że w miejscowości Debrzno-Wieś działa lądowisko samolotowe. Działa ono pod nazwą Lotnisko Lipka - Osiedle Rajdowe. Powstało na terenie powojskowego lotniska. Lądowisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 188 i linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn. Z lądowiska mogą korzystać m.in. lokalni przedsiębiorcy.

Także w północno-zachodniej części Piły zlokalizowane jest duże lotnisko, do niedawna użytkowane przez wojsko. Obecnie jego część jest użytkowana przez Aeroklub Ziemi Pilskiej. Lotnisko w tym momencie obsługuje loty biznesowe i rekreacyjne. Jest ono wykorzystywane przez część przedsiębiorców działających na terenie powiatu. Jest możliwe, że w przyszłości zostanie ono wykorzystane także do regionalnego ruchu pasażerskiego.

4. Lokalizacja
Miasto znajduje się w niewielkiej odległości od wielu dużych ośrodków przemysłowych i miejskich – w promieniu zaledwie 150 km znajdują się m.in. Chojnice, Człuchów, Sępólno Krajeńskie, Poznań, Bydgoszcz, Piła, Koszalin czy Toruń. Dodatkowo jesteśmy położeni w dobrze rozwiniętym ekonomicznie województwie wielkopolskim.

Inwestorzy

 • Media Expert/TERG
 • Aluprof SA Zakład w Złotowie
 • Amcor Flexibles
 • Unimetal
 • Pol-Soft Sp. z o.o.
 • HIPOMEDICAL 2 Ośrodek Rehabilitacji Zabajka 2 Sp. z o.o.

Ulgi i przywileje dla inwestorów

1. Poziom lokalny

Lokalne instytucje wspierające inwestorów:

 • Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości
  Forma wsparcia: szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, budowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, przyznawania nagrody dla najbardziej wyróżniających się przedsiębiorstw pn. Złoty Herb
  Strona internetowa: w trakcie budowy
 • Miejskie Biuro Karier
  Forma wsparcia: wsparcie rozwoju lokalnych kadr, głównie młodzieży realizowane przy współpracy z przedsiębiorstwami lokalnymi, co ma umożliwić lepsze dostosowanie lokalnego kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy
  Strona internetowa: w trakcie budowy


2. Poziom regionalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją
Podmiot odpowiedzialny: Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu
Wysokość wsparcia: 

 • Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
 • Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
 • Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych


Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników
Więcej informacji: https://sse.slupsk.pl/ 

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:

 • Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów
  Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.
  Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow 
 • Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego
  Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.
  Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl 
 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców
  Strona internetowa: www.warp.org.pl
 • Lokalna Grupa Działania "KRAJNA ZŁOTOWSKA"
  Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.
  Strona internetowa: http://krajnazlotowska.pl/ 
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
  Forma wsparcia: środki finansowe w ramach Funduszu Pracy m.in. na szkolenia, otwarcie nowych miejsc pracy, staże zawodowe.
  Strona internetowa: https://zlotow.praca.gov.pl/
 • Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna
  Forma wsparcia: promocja wizerunku regionu, rozwój lokalnych produktów turystycznych, zwiększenie rozpoznawalności regionu, wsparcie w pozyskaniu potencjalnych inwestorów
  Strona internetowa: https://www.wot.org.pl/2021/12/nowa-lokalna-organizacja-turystyczna-w-wielkopolsce-wielkopolskie-zdroje/
 • Cech Rzemiosł Różnych
  Strona internetowa: http://www.cechwpile.pl/ 
 • Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile
  Strona internetowa: https://igpw.pila.pl/ 


3. Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację
Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)
Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne
Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023
Skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)


Wysokość wsparcia: do 15 tys. PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030 


Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne
Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)
Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami
Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)
Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/ 

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności
Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)
Więcej informacji: www.bgk.pl 

Belka

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów