Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Powstańców z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjno - magazynową położonych w obr.091 miasta Złotów.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Powstańców z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjno- magazynową położonych w obr. 091 miasta Złotów:
1. oznaczonej jako działka nr 72/10 o powierzchni 5,1499 ha (POIZ/00022889/6), Cena wywoławcza - 4.119.920 zł. Wadium - 823.980 zł
2. oznaczonej jako działka nr 72/20 o powierzchni 5,0329 ha (POIZ/00022889/6), Cena wywoławcza - 4.026.320 zł. Wadium - 805.200 zł


W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Nr XLI.297.18 z dnia 25.06.2018 r.) działki oznaczono symbolem 3U/P (nr 72/20) oraz 4U/P ( nr 72/10) teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Zasady zainwestowania:
a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
b) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi.
c) dopuszcza się lokalizację usług o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
d) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
e) teren biologicznie czynny minimum 20% powierzchni działki; f} minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy 0.1;
g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.1;
h) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 0.7;
i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 2.1;
j) lokalizacja obiektów w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
k) dopuszcza się dowolną geometrię dachów;
I) wysokość obiektów do 35,0 m;
ł) dopuszcza się lokalne przekroczenie wyznaczonej wysokości budowli takich jak kominy, maszty itp. w przypadkach uzasadnionych technologią, zgodnie z przepisami odrębnymi;
m) obsługa komunikacyjna terenu zjazdami wyłącznie z terenu KD-D.

Osoby zainteresowane nabyciem winny dokonać w terminie do dnia 25.04.2024 r. wpłaty wadium na konto w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020.

Do ceny nieruchomości ustalonej w licytacji doliczony zostanie podatek w stawce 23 % VAT. Ustalona cena sprzedaży, z zaliczeniem kwoty wadium, płatna jest przed umową notarialną, jednak w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty przetargu.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pokój 02 /w suterenie/ w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 - pkt 1,  o godz.11:00 - pkt 2.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia  o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez   zastrzeżeń a w szczególności zapoznaniu się z nieruchomością w terenie  rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. W przypadku stwierdzenia podziemnych sieci lub urządzeń kolidujących z projektowaną zabudową/zagospodarowaniem, Kupujący/Właściciel nieruchomości dokona w uzgodnieniu z gestorem, przełożenia mediów na koszt własny. Nieruchomości są wolne od roszczeń, długów, obciążeń i zobowiązań a Gmina Miasto Złotów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów (wycinka we własnym zakresie i na własny koszt) należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Osobom przelicytowanym wpłacone wadia zostaną zwrócone.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Wskazanie lokalizacji działek na mapie dostępne jest na stronie bip.zlotow.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu, sprzedaż nieruchomości lub w zakładce gospodarka przestrzenna w systemie informacji przestrzennej a szczegółowych informacji udziela się pod tel.67 263 26 40 wew. 23.