Odpowiada Marek Sienkiewicz, szef zespołu ds. SSE w firmie Deloitte.

Jedną ze zmian są nowe zasady cofnięcia i wygaszenia zezwolenia. Przedsiębiorców już działających na terenie SSE czekają bardziej restrykcyjne zasady cofnięcia oraz wygaszenia zezwolenia.

Po wejściu nowelizacji w życie, w przypadku cofnięcia (które będzie teraz możliwe także na wniosek, a nie tylko z inicjatywy Ministra Gospodarki), przedsiębiorca zobowiązany będzie do zwrotu udzielonej pomocy razem z odsetkami jak od zaległości podatkowej. Dodatkowo dopóki pomoc nie zostanie zwrócona, przedsiębiorca nie będzie mógł ubiegać się o kolejne zezwolenie.

Natomiast wniosek o wygaszenie zezwolenia będzie mógł złożyć tyko ten, kto nie korzystał jeszcze ze zwolnienia (trwają jednak prace nad zmianą wskazanego zapisu i umożliwienie wygaszenia również przedsiębiorcy, który skorzystał z pomocy ale spełnił też wszystkie warunki zezwolenia). W aktualnym stanie prawnym przyjmuje się, że przedsiębiorca, którego zezwolenie wygaszono, nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy.

Podsumowując po 1 stycznia 2015 r. jeżeli przedsiębiorca uzna, że nie uda mu się zrealizować inwestycji o parametrach wskazanych w zezwoleniu, a skorzystał już ze zwolnienia, może złożyć jedynie wniosek o cofnięcie, a im szybciej to zrobi tym niższa będzie nie tylko kwota do zwrotu, ale i odsetki.

Kolejna nowością są jednolite zasady zmian zezwoleń w kwestii warunku zatrudnienia. Nowelizacja zakłada również jednolite zasady zmian zezwoleń bez względu na datę ich wydania. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy z zezwoleniami sprzed sierpnia 2008 r. będą mogli wnioskować o obniżenie warunku zatrudnienia. Ministerstwo przychyliło się tym samym do zgłoszeń firm, które względu na światowy kryzys ekonomiczny mają problemy z utrzymaniem wymaganej liczby miejsc pracy.

Równie ważny jest zapis o przechowywaniu dokumentacji związanej z pomocą. Strefowicze powinni zwrócić uwagę na nowe uregulowanie dotyczące okresu przechowywania dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z uzyskaną pomocą publiczną. Zgodnie z projektem księgi i dokumenty będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy, czyli 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia.

Warto również pamiętać o zapisie na temat rozszerzenia SSE na grunty prywatne.Przygotowywana jest zmiana dotycząca wejścia do stref. Duzi przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o objęcie ich zakładów lub gruntów strefą, będą mogli uzyskać potwierdzenie Ministra Gospodarki dotyczące spełnianie tzw. efektu zachęty. Uzyskanie potwierdzenia umożliwi rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed formalnym objęciem terenu strefą, co stanowi znaczne ułatwienie dla inwestorów. Z uwagi na długotrwałą procedurę legislacyjną i zakaz rozpoczęcia inwestycji przed uzyskaniem zezwolenia zdarzyły się przypadki rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w Polsce.