Spółka giełdowa PCC EXPOL S.A. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Podsterfie Brzeg Dolny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefiy Ekonomicznej.

Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, w związku z planowanym nowym przedsięwzięciem inwestycyjnym, polegającym na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa instalacji do produkcji glicynianów i instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych".

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie 19 500 000 PLN. Zakończenie Inwestycji planowane jest w terminie do dnia 30.06.2019 r.