Inwestowanie na terenach brownfield – ważny aspekt zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miejskiej

  • 3 lipca 2023
  • Ewa Iwanicka, Anna Banaszkiewicz, Karolina Konopka z firmy Remea

(fot. freepik.com)

Występowanie zanieczyszczeń w gruncie i wodzie jest poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Do źródeł pochodzenia substancji zanieczyszczających możemy zaliczyć: przemysł, rolnictwo, niekontrolowane wycieki substancji chemicznych czy nieodpowiednie gospodarowanie odpadami. Decydując się na inwestycję na terenach poprzemysłowych, należy pamiętać, że teren ten stanowi wyzwanie ze względu na potencjalne zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleby i innych problemów związanych z poprzednią działalnością. 

Dlaczego inwestycje na terenach brownfield są potrzebne?

Na szczególną uwagę zasługują zalety inwestowania na terenach poprzemysłowych. Inwestowanie na terenach brownfield przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych z uwagi na ponowne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury czy gruntów, dzięki czemu ograniczamy eksploatację surowców naturalnych oraz negatywny wpływ na środowisko. Co więcej, rewitalizacja terenów brownfield może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych obszarów do pracy, rozwoju usług, regenerację przestrzeni publicznych i poprawę jakości środowiska. 

Ponadto, eliminacja zanieczyszczeń na terenach brownfield może zmniejszyć ryzyko ich wpływu na zdrowie ludzi mieszkających w pobliżu. Ponowne zagospodarowanie terenów brownfield pomaga ograniczać presję rozwoju na niezdegradowanych obszarach, dzięki temu możemy chronić obszary o wysokiej wartości przyrodniczej czy kulturowej, które nie zostały jeszcze naruszone przez działalność industrialną. Inwestowanie na terenach brownfield ma zatem znaczący wpływ na zrównoważony rozwój miast i regionów.

O czym należy pamiętać w przypadku inwestycji brownfield?

Przy budowie na omawianych terenach szczególnie należy wziąć pod uwagę odpowiednio przeprowadzoną ocenę ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gruntu. Może to wymagać analizowania historii terenu, konsultacji z lokalnymi organami, czy przeprowadzenia badań gruntu w celu określenia rodzaju i poziomu zanieczyszczeń. Celem prowadzenia badań sozologicznych jest określenie rodzaju i ilości występujących zanieczyszczeń w ośrodku gruntowo-wodnym, aby móc właściwie zaprojektować proces oczyszczania podłoża z zanieczyszczeń, czyli tzw. remediację

Określenie kubatury występowania zanieczyszczenia w gruncie metodami in-situ

Określenie kubatury występowania zanieczyszczenia w gruncie metodami in-situ

W ramach prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na etapie analiz badań sozologicznych historycznych, poza przeglądem archiwalnych opracowań i materiałów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395), sugeruje się dodatkowo określenie możliwości wystąpienia zanieczyszczenia wody, gruntu lub powietrza gruntowego prowadząc wstępne środowiskowe badania przesiewowe, które wykonuje się na miejscu bez konieczności wykonywania kosztownych analiz w akredytowanych laboratoriach, co znacząco ogranicza koszty jakie przeznaczymy na ten proces. 

Badania przesiewowe wykonywane techniką in-situ pozwalają w czasie rzeczywistym wykrywać jakościowo zanieczyszczenia występujące na pełnej głębokości profilu gruntowego. W Polsce dostępne są sondy środowiskowe MIP (membranę interface probe) oraz OIP (optical image profiler). Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy historycznej zachodzi konieczności wykonania badań sozologicznych na potrzeby przygotowania projektu planu remediacji oraz uzyskania decyzji remediacyjnej wykonuje się uszczegółowienie w akredytowanych laboratoriach w zakresie oznaczenia ilościowego tj. stężenia zanieczyszczeń w pobranych próbkach. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowane techniki pobierania próbek, które powinny być przeprowadzone w sposób certyfikowany, co potwierdzi jakość przeprowadzonych prac. Jakość tą w wielu przypadkach jesteśmy w stanie uzyskać wykorzystując dostępne na polskim rynku techniki pobierania próbek do badań sozologicznych, poprzez wykorzystanie odpowiednich urządzeń, dających możliwość pobierania materiału do badań wysokiej jakości np. direct push. Pobieranie próbek technologią „direct push” polega na wpychaniu próbnika w grunt za pomocą wibracji oraz dużej siły wcisku. Przed wykonaniem prac próbnik umieszcza się w stalowej osłonie, gdzie następnie razem z rurami osłonowymi zagłębiany jest na daną głębokość, co minimalizuje ryzyko błędnego szacowania kubatury zanieczyszczeń, a w efekcie finalnym również na prowadzone prace remediacyjne.  

Pobieranie próbek środowiskowych wysokiej jakości

Pobieranie próbek środowiskowych wysokiej jakości

Inwestowanie w tereny poprzemysłowe, odpowiednio przeprowadzona ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a w efekcie końcowym rzetelnie poprowadzony proces remediacji środowiska gruntowo-wodnego eliminuje lub minimalizuje obecność szkodliwych substancji chemicznych, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka. Usunięcie tych zanieczyszczeń chroni społeczności lokalne przed narażeniem na substancje toksyczne, wpływa pozytywnie na przywrócenie naturalnego środowiska poprzez odtworzenia naturalnych populacji roślin i zwierząt, w tym zagrożonych gatunków. Tereny wolne od zanieczyszczeń mogą być wykorzystane do celów rekreacyjnych lub mieszkaniowych, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia wartości nieruchomości.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów