Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza podmioty publiczne zainteresowane przystąpieniem do II edycji Konkursu 3P do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 12 marca w siedzibie PARP w Warszawie. Konkurs jest organizowany w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Podczas spotkania zostaną omówione ogólne zasady Konkursu 3P, zasady składania zgłoszeń przedsięwzięć ppp do Konkursu oraz kryteria ich oceny. Organizatorzy spotkania będą udzielać uczestnikom wszelkich wyjaśnień związanych z przygotowaniem i składaniem wymaganej dokumentacji konkursowej. Do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym wystarczy wypełnić on-line formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej PARP.

W Konkursie 3P zostanie wybranych pięć przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwycięskie projekty otrzymają nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne lub techniczne. Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości udziału przedstawicieli uczestnika konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule ppp. Konkurs 3P ma na celu wykształcenie dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami ppp.