Oczekiwania wobec partnera publicznego i prywatnego, dokonania optymalnego podziału ryzyka w ramach PPP, a także wyznaczanie granicy ryzyka ponoszonego przez każdego z partnerów to tematy debaty on-line, która odbędzie się 28 lutego o godz. 12:00.

W trakcie dyskusji rozważane będą: cel oraz istota partnerstwa, oczekiwania partnera publicznego oraz oczekiwania partnera prywatnego, definicja i granice wspólnego interesu partnerów, interes partnerów a interes publiczny, ryzyko przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP, ryzyko partnera publicznego i ryzyko partnera prywatnego, „podział ryzyka” pomiędzy partnerami, ryzyko a opłacalność przedsięwzięcia z punktu widzenia partnera publicznego oraz partnera prywatnego, co wyznacza granicę ryzyka ponoszonego przez każdego z partnerów, granice ryzyka, których przekroczyć nie można, możliwości i szanse minimalizacji ryzyka, konsekwencje przekroczenia granicy dopuszczalnego ryzyka z punktu widzenia partnera publicznego i partnera prywatnego.

Aby wziąć odział w debacie, organizowanej przez firmę Walters Kluwer, należy zarejestrować się na stronie debaty.