Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło z początkiem sierpnia projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Projekt zawiera propozycje, których głównym celem jest rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Polegają one na m.in. na  wprowadzeniu możliwości utworzenia przez wybranego wykonawcę spółki zależnej odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu postępowania, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej; wprowadzeniu ułatwień w zawieraniu z wybranym wykonawcą umowy na okres dłuższy niż 4 lata, czy zniesieniu limitów wysokości zabezpieczenia; uzupełnieniu zapisów w umowie PPP o możliwość i zasady jej wcześniejszego rozwiązania.

Zmiany w ustawie mają również doprowadzić do wprowadzenia przepisów dających jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienia do udzielania wykonawcy dotacji celowych na realizację inwestycji i związane z wykonaniem umowy PPP usługi i wprowadzenia regulacji stanowiącej, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego ponoszone na podstawie umowy PPP w części, w jakiej przeznaczone są na finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub współudział w kosztach wytworzenia środków trwałych, są wydatkami majątkowymi.

Uwagi można zgłaszać do 15 września.