Niewiele czasu na wykup gruntów wieczystych

  • 25 marca 2024
  • TerenyInwestycyjne.info

Magdalena Pudło z firmy doradczej Lege Advisors

Tylko do 31 sierpnia br. przedsiębiorcy posiadający grunty w użytkowaniu wieczystym mogą składać wnioski o ich wykupienie. Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste mogą sięgać kilkudziesięciu a nawet kilkuset tysięcy złotych. Przejęcie na własność takich gruntów będzie więc wyjątkowo korzystne. - uważa ekspertka firmy doradczej Lege Advisors.

- Konieczność ponoszenia opłat za grunty w użytkowaniu wieczystym to duże obciążenie dla przedsiębiorców. Wysokość opłaty rocznej wynika z wartości nieruchomości i jest równa odpowiedniemu procentowi tej wartości, w zależności od funkcji pełnionej przez nieruchomość. Opłaty za użytkowanie wieczyste podlegają także aktualizacji, co w praktyce oznacza ich ciągłe podwyższanie. Przedsiębiorcy posiadający takie grunty muszą zatem liczyć się długofalowo ze stałym wzrostem kosztów. - mówi Magdalena Pudło z firmy doradczej Lege Advisors.

Stan prawny wykupu gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpiło na podstawie ustawy z 2019 roku. Na mocy aktualnych przepisów możliwe stało się także przejęcie na własność gruntów wykorzystywanych na cele komercyjne. Możliwość wykupienia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dotyczy nieruchomości zabudowanych i oddanych w użytkowanie wieczyste przed 31 grudnia 1997 roku. Nie dotyczy to terenów portowych ani rodzinnych ogrodów działkowych. 

Zbycie nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz jej użytkownika wieczystego, odbywa się na jego wniosek. We wniosku należy wskazać: podstawę prawną, upoważniającą użytkownika wieczystego do wykupu, określić nieruchomość poprzez podanie m.in. księgi wieczystej, wykazać dysponowanie tytułem prawnym do nieruchomości oraz załączyć dokumentację wykazującą, iż nieruchomość spełnia warunki wykupu zgodne z nowymi przepisami. Wniosek składany jest do właściwego miejscowo starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta - o ile grunt należy do jednostki samorządu terytorialnego. 

- Cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku gruntów komercyjnych cena ta może wynosić minimum 60% wartości nieruchomości na dzień sprzedaży (20x3%) i maksymalnie 100% jej wartości. - tłumaczy Magdalena Pudło z firmy doradczej Lege Advisors.

Pomoc publiczna do określonego limitu

W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej obowiązują przepisy dotyczące pomocy publicznej. Dla wielu przedsiębiorców wykup gruntów będzie zatem rozwiązaniem bardziej korzystnym niż stałe ponoszenie wysokich opłat. W przypadku, gdy wartość pomocy publicznej przekracza limit pomocy de minimis (200 000 EUR w ciągu 3 lat kalendarzowych), wsparcia finansowego udziela się do tego limitu. Pozostałą część ceny należy dopłacić. Dopłatę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na raty. 

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej, spełniający przedstawione warunki, może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 sierpnia 2024 roku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów