W dniu 12 lipca 2017 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. udzieliła Spółce Wielton S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wieluń.

W ramach uzyskanego zezwolenia Spółka planuje zrealizować kolejny projekt inwestycyjny na terenie Strefy obejmujący rozbudowę mocy produkcyjnych istniejących zakładów produkcji i montażu, budowę i rozbudowę magazynów, budowę centrum obsługi klienta i wyposażenie powstałej infrastruktury w innowacyjny park technologiczno-maszynowy, zakup i montaż urządzeń, wyposażenia i oprogramowania.

W zezwoleniu ustalono następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy:

1. poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych rozumianych jako wydatki określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych („Rozporządzenie") w wysokości przewyższającej 32 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2. zwiększenie zatrudnienia kształtującego się w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poziomie średnio 1296,03 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie Strefy co najmniej 39 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. i utrzymanie zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 1335,03 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku osiągnięcia zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 1335,03 pracowników, w tym co najmniej 39 nowych pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, przed dniem 31 grudnia 2020 r., okres utrzymania zatrudnienia na tym poziomie wynosi 3 lata.

3. zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wyniesie odpowiednio 41,6 mln zł oraz 3,4 mln zł. Przewidywana maksymalna pomoc publiczna wyniesie 14,6 mln zł, tj. kwota stanowiąca 35% maksymalnych kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Spółka przypomina, iż oprócz powyższego, wcześniej uzyskała dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy w Podstrefie Wieluń, tj. zezwolenie nr 114 z dnia 27.12.2007 r. oraz nr 272 z dnia 30.06.2014 r.