Starogard Gdański przygotowuje nowe treny inwestycyjne przy ul. Iwaszkiewicza do zagospodarowania od zaraz. Teren jest już oczyszczony i wyrównany. W  kwietniu poddany zostanie badaniom geologicznym. Wszystko, by zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście.

Od kilku miesięcy trwają w Starogardzie prace nad włączeniem nowych terenów miejskich do obszaru funkcjonowania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Starogard Gdański. Rozszerzeniem ma być objęty obszar przy ulicy Iwaszkiewicza o powierzchni ok. 6 ha. W przyszłości mogłyby tu pojawić się zakłady produkcyjne, rzemieślnicze czy usługowo – handlowe. To dobry teren na powstanie hal produkcyjnych, a także magazynów. W planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod zabudowę techniczno-produkcyjną.

Inwestycje w dobrej lokalizacji

6 ha ziemi przy ul. Iwaszkiewicza jest bardzo dobrze położone. Od strony zachodniej sąsiaduje z zakładem produkcyjno-usługowym. Natomiast wzdłuż wschodniej linii działki biegnie linia kolejowa. To dodatkowy atut tego miejsca, gdyż w razie potrzeby istnieje możliwość budowy tam bocznicy. Miasto od 2015 r. przygotowuje ten teren pod inwestycję. Do końca marca wykarczowano i usunięto wraz z korzeniami wszystkie samosiejki oraz drzewa tam rosnące, które utrudniały rozpoznanie rzeźby terenu. Cały grunt zaorano i wyrównano. Ponadto oskarpowano rowy melioracyjne, uprzątnięto śmieci oraz wykoszono trawy na działkach sąsiadujących, należących do Gminy Miejskiej Starogard Gdański. W ten sposób zakończono pierwszy etap prac ziemnych.

Kolejnym etapem będą badania geologiczne terenu wykonywane za pomocą odwiertów i badań sondą, które miarodajnie pokryją cały teren inwestycyjny w kwietniu.

Co ważne dla inwestora?

Podjęte przez miasto działania mają zainteresować i zachęcać potencjalnego inwestora do zakładania działalności w Starogardzie Gdańskim. Intensywny rozwój gospodarczy w Polsce, jaki obserwujemy w ostatnich latach, zmusza małe i średnie gminy do profesjonalnych i w miarę szybkich działań w celu przygotowywania terenów inwestycyjnych tak, aby konkurowały z dużymi aglomeracjami. Dla przedsiębiorcy liczy się czas. Interesuje go, jak długo potrwa załatwienie wszystkich formalności i procedur związanych z uruchomieniem biznesu.

Oczywiście oprócz dobrze położonego i przygotowanego gruntu na przedsiębiorców czekają dodatkowe ulgi. Aby uatrakcyjnić ofertę inwestycyjną, osobie decydującej się na założenie działalności w PSSE, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego w kwocie do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji na podstawie wydanego zezwolenia. Ponadto inwestor może liczyć na zaangażowanie lokalnego samorządu i jego wsparcie w załatwianiu formalności inwestycyjnych oraz opiekę poinwestycyjną. W ramach pomocy regionalnej miasto proponuje też zwolnienie z podatku od nieruchomość powstałych w wyniku nowej inwestycji, w ramach pomocy de minimis, która umożliwia odstąpienie od opłaty przez okres do 3 lat.