Uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu w gminie Węgierska Górka 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu w gminie Węgierska Górka. 2. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie : a)obsługi geodezyjnej-wytyczenie i inwentaryzacja obiektów b)kanalizacji deszczowej c)przyłącza wodociągowego i hydrantów zewnętrznych d)oświetlenia zewnętrznego e)infrastruktury telekomunikacyjnej f)zestawu monitoringu bezprzewodowego g)parkingu przy terenach inwestycyjnych h)drogi dojazdowej ze zjazdem z drogi powiatowej i)ścieżki wzdłuż drogi dojazdowej j)parkingu dla obsługi terenów inwestycyjnych 3.Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w następujących załącznikach do SIWZ: a)przedmiarze robót b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c)Projekcie Budowlanym wykonanym przez Wiewióra&Golczyk-Architekci, ul. Kościuszki 42, Żywiec tel.33 861 01 48.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wegierska-gorka.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul.Zielona 43 34-350 Węgierska Górka.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul.Zielona 43 34-350 Węgierska Górka (sekretariat).