Radzi Katarzyna Urbańska, dyrektor departamentu prawnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan:

PKPP Lewiatan proponuje stworzenie efektywnego systemu promocji polskiej gospodarki, który zbudowałby jej wizerunek, pozwalający na wzmocnienie skuteczności konkurowania naszych przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych.

Miałby on zbierać, przetwarzać i udostępniać informacje o rynkach zewnętrznych polskim przedsiębiorcom. Nowy system wspierałby polskie inwestycje za granicą, pomagał firmom w procesie akwizycji, w fuzjach i przejęciach.
Priorytetem powinno być promowanie i wspieranie eksportu, promowanie wizerunku polskiej gospodarki za granicą, polskich inwestycji za granicą oraz pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. Konieczne jest powołanie wyspecjalizowanej agencji rządowej na wzór choćby CzechInvest. Agencja ta winna prowadzić prace nad docelowym modelem promocji, określającym zarówno ostateczną formę tej instytucji, jak i sposób funkcjonowania całego omawianego tu systemu.
Agencja rządowa powinna podlegać ministrowi gospodarki i koordynować wszystkie działania związane z promocją oraz współpracować z właściwymi instytucjami w tym zakresie. Agencja powinna także przejąć, zarówno środki budżetowe, jak i kadrowe, przeznaczone na promocję eksportu i inwestycji zagranicznych, znajdujących się w gestii obecnie właściwych resortów. Postulat ten obejmuje również przejęcie zwierzchnictwa personalnego w stosunku do części personelu obecnych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, które mogłyby się stać oddziałami zagranicznymi Agencji. Powinna mieć również oddziały w Polsce.
Agencja powinna posiadać uprawnienia do pozyskiwania przychodów własnych z działalności, którą będzie prowadzić, do wysokości kosztów podejmowanych przedsięwzięć. Niezbędne jest prawne zagwarantowanie faktycznego udziału przedstawicieli środowiska przedsiębiorców w programowaniu i nadzorowaniu działań takiego systemu.