Odpowiada mgr inż. Bogdan Żmijewski, Lewant Sp. z o.o.:

Proces przygotowania inwestycji polega na pozyskaniu dokumentacji związanej z planowanym obiektem, pozwalającej rozpocząć roboty budowlane, w tym stosownych projektów, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz warunków technicznych, dotyczących obsługi w media i komunikacyjnej. Zakres dokumentacji zależy od zamiaru inwestycyjnego oraz uwarunkowań zewnętrznych, związanych z lokalizacją i jej otoczeniem.

 Często składnikiem dokumentacji są ekspertyzy np.: hydrogeologiczna, hałasowa, środowiskowa, zieleniarska, konstrukcyjno-budowlane oraz różne decyzje administracyjne, poprzedzające wystąpienie o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Mogą to być decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, lokalizacji wjazdu, zgodzie na umieszczenie infrastruktury w drodze publicznej, środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwoleniu wodno-prawnym na pobór lub odprowadzanie wód i realizację urządzeń wodnych, uzgodnieniu projektu z konserwatorem zabytków itp. itd. Są też decyzje, które uzyskuje się po otrzymaniu pozwolenia na budowę np. o usunięciu drzew, czy o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Proces inwestycyjny jest uwarunkowany kilkunastoma ustawami i kilkudziesięcioma rozporządzeniami i zarządzeniami. Ponadto proces ten jest zależny od różnego rodzaju aktów prawa miejscowego, jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz różnymi zarządzeniami, dotyczącymi stref ograniczonego użytkowania, krajobrazu chronionego, Natura 2000, rezerwatów, parków kulturowych, narodowych i krajobrazowych, użytków ekologicznych, zabytków, stref zalewowych itp.

Ostatnio powstało też kilka SPEC ustaw, które wprowadziły specjalne tryby postępowań administracyjnych dla takich inwestycji, jak: obiekty jądrowe, kolejowe, telekomunikacyjne, gazowe, ochrony przed powodzią. Planowane są też następne SPEC ustawy, dzięki którym można budować niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ nie zawsze wiadomo, która ze SPEC ustaw jest ważniejsza, a zdarzają się wzajemne kolizje inwestycji realizowanych w tym trybie, to należy się spodziewać SPEC ustawy hierarchizującej wszystkie SPEC ustawy obecne i planowane.