Przy Akademii Morskiej w Szczecinie powstaje Centrum Naukowo-Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków oraz Laboratorium Zielonej Energetyki. 4 września w Rektoracie Akademii Morskiej podpisano umowy przyznające dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, które dofinansują obie inicjatywy. 

- Podpisujemy dzisiaj dwie umowy na dwa projekty Akademii Morskiej w Szczecinie. Oba pokazują w jakim kierunku gospodarka morska naszego regionu powinna się rozwijać i udowadniają, że powinniśmy starać się rozumieć zmiany zachodzące w gospodarce morskiej. Musimy brać aktywny udział w tych przemianach, czy wręcz być ich forpocztą - powiedział podczas spotkania marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W swojej wypowiedzi marszałek zaznaczył wagę realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, które wypromują samą Akademię, ale przede wszystkim przyczynią się do rozwoju gospodarczego całego regionu.

Orientacyjny koszt całkowity projektu „Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie” wynosi 3,9 mln zł. Kwotę przyznanego dofinansowania z RPO WZ obliczono na 2 mln 780 tys. zł. Centrum będzie służyło naukowcom Akademii Morskiej, których badania mają wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa ruchu w transporcie morskim oraz wzrost bezpieczeństwa obszaru manewrowego dla statków podchodzących do portów na Bałtyku. Zakończenie budowy Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków planowane jest na wrzesień 2013 roku.

Marszałek popisał również umowę na dofinansowanie drugiej inicjatywy „Zielona Energetyka – Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 mln 997 tys. zł, z czego 1 mln 475 tys. zł to środki unijne z RPO WZ.

Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie Laboratorium Zielonej Energetyki na Akademii Morskiej w Szczecinie. Dzięki przyznanym środkom finansowym obiekt będzie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-naukową umożliwiającą realizację badań na terenie Polski dotyczącą jakości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Aparatura w ramach projektu konfigurowana jest na potrzeby laboratorium, a jej parametry techniczne dostosowano zgodnie z autorską koncepcją naukowców z Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie. Laboratorium w kształcie proponowanym w projekcie będzie pierwszym tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Innowacyjność Laboratorium polegać będzie na połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza w przypadku prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię.

Nadrzędną ideą przyświecającą projektowi jest wzrost bezpieczeństwa w sektorze energetycznym w skali regionu i kraju, dzięki zapewnieniu wysokiej, stabilnej jakości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wykorzystanie - unikalnego do tej pory potencjału województwa zachodniopomorskiego do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W dłuższej perspektywie, w połączeniu z występującymi w regionie obszarami atrakcyjnymi inwestycyjnie, może przyciągnąć na Zachodnie Pomorze nowych inwestorów z branży energii odnawialnej, jak również z sektorów z nią powiązanych.

Zakończenie prac przy projekcie „Zielona Energetyka” planowane jest na grudzień 2013 roku.