Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera przedstawiły wyniki siódmej edycji badania „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011”.

Raport prezentuje kompleksową ocenę atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie.

Na podstawie analizy kilkudziesięciu zmiennych będących podstawą oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych czynników lokalizacji inwestycji, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność w pozyskiwaniu inwestorów, raport odpowiada na pytanie: w których województwach i podregionach Polski istnieją najlepsze warunki do lokowania różnego typu inwestycji?

Na to pytanie od kilku lat odpowiedź jest niezmienna: województwo śląskie, a następnie województwa: mazowieckie i dolnośląskie. Wśród podregionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej znalazły się dwa zwarte obszary położone w południowej części Polski. Jeden z nich ukształtowany jest wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, drugi wokół Wrocławia, Jeleniej Góry i Wałbrzycha – ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska. Co je wyróżnia? Przede wszystkim tradycje przemysłowe, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy oraz dostępność transportowa.

Wniosek płynący z badania: najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej wyróżniają sie podregiony o charakterze metropolitalnym, które dysponują dużymi zasobami pracowników o różnie profilowanych kompetencjach oraz dużymi i chłonnymi rynkami zbytu. Ich ośrodki znajdują się w największych polskich miastach.

Jak uzasadniają autorzy raportu, największe miasta oferują bardzo dobrą dostępność komunikacyjną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą.

Na końcu stawki, która stanowi o atrakcyjności inwestycyjnej w 2011 roku, znalazły się województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie.