Z Markiem Kubikiem, p.o. dyrektora Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urzędu Miasta Szczecin, rozmawia Marta Śniegocka.

Latem 2013 roku doszło do rozszerzenia terenów Kostrzyńsko-Słubickiej SSE i Mieleckiej SSE w Szczecinie. Co miasto osiągnęło dzięki tym rozszerzeniom i czy istnieją plany objęcia Strefą kolejnych terenów w Szczecinie?

Decyzja o powiększeniu specjalnych stref ekonomicznych jest niezwykle istotna dla miasta, z punktu widzenia realizacji inwestycji, które wygenerują kolejne miejsca pracy. Strefy Ekonomiczne są ważnym czynnikiem w kształtowaniu lokalnej kultury przemysłowej, budowie klastrów biznesowych oraz relacji sfery nauki z przemysłem. Sprzyjają także kształtowaniu specjalizacji regionalnych, szczególnie istotnych w kontekście wymogów Komisji Europejskiej strategii rozwoju w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020. Specjalne strefy ekonomiczne są obecnie jednym z kluczowych narzędzi do przyciągania inwestorów. Nierzadko mają decydujący wpływ na wybór lokalizacji przez przedsiębiorców poszukujących miejsca dla swoich inwestycji. O tym, iż jest to atrakcyjny instrument wsparcia świadczą inwestorzy już prowadzący działalność gospodarczą w powołanej w 2010 roku podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Obecnie zatrudnionych jest tam ponad 200 osób. Już dziś wiemy, iż rozszerzenie stref ekonomicznych o dodatkowych 58 ha, pozwoli docelowo zatrudnić około 2 tysiące osób.  Na tym obszarze nowe inwestycje realizują: firma Teleyard na terenie przy ulicy Stołczyńskiej i spółka Bilfinger Crist Offshore na Ostrowie Brdowskim. Ponadto w ciągu kilku miesięcy zakończone zostaną także inwestycje związane z uzbrojeniem oraz skomunikowaniem  nieruchomości objętych PSSSE w Trzebuszu i Dunikowie. W czerwcu bieżącego roku przewiduje się ogłoszenie pierwszych przetargów na zbycie tych atrakcyjnych terenów. Warto pamiętać, że Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem specjalnej strefy ekonomicznej całej wyspy Gryfii i Ostrów Brdowski. Otwiera to drogę do dalszego rozszerzenia stref w naszym mieście. 

Czy oprócz zwolnień związanych ze Strefami Szczecin oferuje inwestorom dodatkowe zachęty inwestycyjne?

Inwestorzy mogą liczyć na duże wsparcie ze strony Miasta.  Począwszy od obsługi one stop shop, czyli indywidualnej opieki nad inwestorem szukającym idealnej lokalizacji, przez ofertę miejskich spółek działających na rzecz inwestorów. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki kredytowe oraz poręczenia, które udzielane są przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina. Funkcjonuje Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny tworzący dogodne warunki do rozwoju innowacyjności i wspierający działalność branży informatycznej.  Szeroki wachlarz usług na rzecz pracodawców i przedsiębiorców świadczy Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie: między innymi przygotowanie zawodowe, szkolenia pracowników, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy. Obecnie Miasto pracuje nad stworzeniem inwestorom nowych warunków pozwalających na skorzystanie z pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości. Czekamy tylko na wejście w życie stosownych przepisów prawa.

Szczecin jest ważnym ośrodkiem portowym. Obecnie został utworzony Szczeciński Park Przemysłowy na terenie byłej Stoczni Szczecińskiej Nova, trwają także inwestycje na terenie Stoczni „Gryfia”. Czy istnieje szansa na ożywienie terenów postoczniowych?

Szczecin to jeden z najbardziej znaczących ośrodków gospodarki morskiej i jedyny polski port, który ma połączenia drogą wodną w głąb Europy i przez Zalew Szczeciński – z Morzem Bałtyckim. Port od lat kształtuje charakter Szczecina dlatego branża morska ma dla miasta bardzo duże znaczenie. Obecny kryzys, jaki nie oszczędza większości sektorów globalnej gospodarki ma oczywiście również wpływ na kondycję krajowej branży morskiej. Jednak paradoksalnie jest także dla niej szansą na zdobycie rynków, z których znikają słabsze finansowo podmioty. Duże europejskie koncerny szukając oszczędności coraz częściej zwracają się ku takim regionom, jak województwo zachodniopomorskie, aby właśnie tu ulokować swoje inwestycje. Ponieważ Miasto nie jest właścicielem ani majątku byłej Stoczni Szczecińskiej Nova ani Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia (MSRG), nie może decydować o sposobie ich zarządzania ale współpracuje zarówno ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym, jak i z „Gryfią” w zakresie stworzenia jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na tych terenach. Przykładem takiej współpracy jest wspomniana wcześniej firma Bilfinger Crist Offshore, która realizuje inwestycję polegającą na budowie fabryki produkującej fundamenty morskich elektrowni wiatrowych na obszarze wcześniej należącym do Stoczni Remontowej Gryfia (obecnie (MSRG). Działania na rzecz stymulowania rozwoju sektora morskiego związane są także z samym portem.  Na najbliższe lata planowane jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego Uznam – Wolin w Świnoujściu oraz drogi ekspresowej S3 i krajowej S6, stworzenie nowoczesnej infrastruktury portowej, co wiąże się z pogłębieniem toru wodnego do 12,5 m. Wydarzeniem, które dało nowy impuls do zwiększenia atrakcyjności Szczecina jako portu, był odbywający się w czerwcu I Międzynarodowy Kongres Morski zorganizowany przez Północną Izbę Gospodarczą wraz z Polską Żeglugą Morską przy współudziale Miasta Szczecin. Było to pionierskie spotkanie tak dużej grupy reprezentantów szeroko rozumianej branży gospodarki morskiej w Polsce. Wydarzenie stało się okazją do dialogu przedstawicieli różnych grup społecznych, środowisk naukowych, biznesowych, doradczych, grup eksperckich i środowisk twórczych i władz państwowych.

Jakie priorytety wśród inwestycji służących przedsiębiorcom ma Szczecin?

Obecnie najważniejszym celem jest wspieranie rozwoju biznesu lokalnego, dopływ inwestycji zewnętrznych oraz podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw. Aby je zrealizować staramy się wykorzystać zasoby transgranicznego charakteru Szczecina, wzmocnić funkcje metropolitalne miasta, rozwinąć rynek pracy oraz kapitał ludzki a także przyciągnąć nowych mieszkańców do aglomeracji szczecińskiej. Konkretne działania to na przykład uzbrajanie terenów w specjalnych strefach ekonomicznych, realizowanie inwestycji drogowych, rozbudowa Technoparku Pomerania, wdrożenie systemu kształcenia dwujęzycznego, rozbudowanie sieci miejskich hot-spotów czy przygotowanie terenów pod inwestycje przemysłowe. Ponadto w ramach tworzenia warunków do rozwoju biznesu w mieście prowadzone są m.in. prace nad stworzeniem Parku „Dąbie”, czyli strefy przedsiębiorczości dla małych i średnich firm.

Szczecin chce aspirować do jednej z ważniejszych lokalizacji BPO w Polsce, jednocześnie jednak rynek biurowy w mieście wciąż jest stosunkowo niewielki. Jakie działania podejmuje miasto w celu zachęcenia deweloperów do projektów biurowych w Szczecinie?

Prowadzone od dawna przez Miasto działania na rzecz budowy nowych obiektów biurowych przynoszą efekty - od kilku lat obserwuje się dynamiczny przyrost nowoczesnej powierzchni biurowej w Szczecinie. Potwierdza to rok 2013, w którym w realizacji była rekordowa liczba obiektów. Dziś łączny zasób powierzchni biurowej wynosi ponad 90 tysięcy mkw. a z informacji przekazanych przez deweloperów wynika, że w ciągu następnych kilku lat powstaną kolejne obiekty. Należy jednak pamiętać, że prowadzona strategia inwestycyjna w zakresie BPO nie sprowadza się wyłącznie do rozwoju infrastruktury biurowej. To także działania na rzecz wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju biznesu oraz transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii. Tu ogromną rolę odgrywa miejska spółka- Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, która na terenie przy ul. Niemierzyńskiej rozbudowuje nowoczesny kompleks Technopark Pomerania - obiekty dedykowane dla rozwoju i wsparcia działalności biznesu ICT i nowych technologii w regionie.

Jak wygląda branża BPO w Szczecinie i jakie są potrzeby tych firm?

W celu określenia potrzeb, wymiany doświadczeń oraz podjęcia wspólnych działań, Miasto organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami sektora BPO w Szczecinie. Istniejące podmioty z tej branży (w tej chwili jest ich 17 i zatrudniają ok. 3400 osób) chcą zwiększać zatrudnienie oraz rozbudowywać się. Miasto skoncentrowało się na wspieraniu działań stwarzających tym firmom właściwe środowisko biznesowe i zaplecze kadrowe. Realizowane są zadania związane m.in. z tworzeniem zachęt inwestycyjnych czy inicjowaniem i wspieraniem działań dotyczących budowania kapitału ludzkiego dla szczecińskiego biznesu. Przykładem może być wprowadzanie przez Miasto lokalnych instrumentów wsparcia, zintensyfikowanie współpracy z uczelniami wyższymi np. poprzez projekt Akademicki Szczecin, prowadzenie działań na rzecz popularyzacji nauki języków obcych wśród osób mieszkających w Szczecinie czy też współpraca z deweloperami oraz firmami konsultingowymi w zakresie promocji i komercjalizacji dostępnych obiektów biurowych. W zakresie tworzenia nowoczesnej przestrzeni dla rozwoju firm, w tym innowacyjnych rozbudowywany jest Technopark Pomerania. Poza tym chciałbym podkreślić, że rynek powierzchni biurowych w Szczecinie jest młodym rynkiem, ale dynamicznym i cieszy fakt, że coraz więcej deweloperów realizuje nowe inwestycje komercyjne.

Czy miasto działa również na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego?

Niezwykle istotnym czynnikiem w procesie stymulacji rozwoju miasta jest współpraca uczelni wyższych z firmami i dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb dynamicznego rynku pracy. Miasto od lat aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym Szczecina zarówno w realizacji zadań bieżących, jak i tworzeniu i wdrażaniu długookresowych dokumentów programowych. Jednym z najważniejszych obszarów współpracy jest wdrażanie, wypracowanej wspólnie ze szczecińskimi uczelniami, Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Od kilku lat część zajęć na szczecińskich uczelniach prowadzą praktycy biznesu przekazując studentom fachową wiedzę i wprowadzając ich w tajniki branży. Innym przykładem takiego szybkiego reagowania na zmienność rynku pracy jest kształcenie studentów z obsługi systemów księgowych SAP czy otwarcie od roku akademickiego 2013/14 nowego kierunku: skandynawistyki, która jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie Szczecinem inwestorów z Północy. Oprócz uczelni, miasto jest także w kontakcie ze szkołami językowymi, aby na bieżąco reagować na trendy na rynku pracy i zapotrzebowanie na naukę konkretnych języków.

Szczecin celuje także w rynek logistyczny. Jakie atuty może zaoferować miasto temu sektorowi?

Najistotniejszym atutem Szczecina jest jego transgraniczne położenie. Czynniki podnoszące atrakcyjność miasta to także dostęp do portu,  funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej przy węźle transportowym, połączenia drogowe, rzeczne, całodobowe lotnisko cargo w pobliżu Szczecina czy logistyczne kierunki na uczelniach wyższych. Mocną stroną jest także Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne, zlokalizowane na terenie portu w Szczecinie, posiadające pełną infrastrukturę przeznaczoną pod działalność logistyczną. I oczywiście dobry klimat inwestycyjny, na który się składa duża chłonność rynku lokalnego, wysoka jakość rynku pracy oraz bardzo dobry dostęp komunikacyjny. O tym, iż Szczecin jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji z sektora logistycznego świadczą takie firmy, jak North-West Logistic Park czy Prologis Park Szczecin, które już zrealizowały nowoczesne parki magazynowe.

Jaki procent powierzchni miasta objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i ile czasu inwestor musi czekać na wydanie warunków zabudowy?

Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma dla miasta ogromne znaczenie. Ich tworzenie daje możliwość racjonalnej gospodarki nieruchomościami, powoduje wzrost wartości nieruchomości oraz wpływa na realizację inwestycji i zmniejsza rozmiary bezrobocia. W Szczecinie aż 46 proc. powierzchni administracyjnej miasta objętych jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przy czym należy pamiętać, że ponad 40 proc. całej powierzchni Szczecina to tereny zielone i wody, których nie można zabudować. Jeśli chodzi o termin wydania decyzji o warunkach zabudowy, to zależy on od następujących czynników: lokalizacji inwestycji, rodzaju inwestycji, wielkości terenu inwestycyjnego, a co się z tym wiąże, uzgodnień wynikających z przepisów prawa. Poza tym złożony przez inwestorów wniosek często wymaga uzupełnienia, co wpływa na czas trwania procedury postępowania administracyjnego. Średnio proces ten trwa 2-3 miesiące.