Brak jest przepisu, który zobowiązywałby samorząd do wydzierżawiania nieruchomości wyłącznie na cele zgodne z zapisami planu miejscowego. Powstaje jednak pytanie , czy tereny, których przeznaczenie zostało zmienione w akcie planistycznym, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy? Niektórzy eksperci mają wątpliwości.

Podstawowym narzędziem do regulowania zagospodarowania przestrzennego przez gminę jest plan miejscowy. Zawiera on przepisy określające przeznaczenie terenu i wiąże właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych położonych na objętym nim obszarze. Powstaje jednak pytanie, czy gmina zawsze musi się kierować planem? Załóżmy, że przed jego wejściem w życie grunt był wydzierżawiany na cele rolnicze (np. była to łąka). W planie zmieniono jego przeznaczenie na zabudowę usługową i teren zieleni publicznej. Gmina nie planuje tam w najbliższym czasie rozpoczęcia inwestycji. Czy może go dalej dzierżawić na cele rolnicze? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta – eksperci są podzieleni, a judykatura milczy.