Pod koniec października nastąpiło oficjalne otwarcie przełomowych dla gminy Łapy inwestycji - Inkubatora Przedsiębiorczości, podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “EUROPARK-WISŁOSAN, a także pierwszego zakładu wybudowanego na jej terenie. Przygotowanie gruntów pod inwestycje kosztowało ok. 9,5 mln zł.

Uzbrojenie terenów w Łapach (11,9 ha) po­wsta­ło dzię­ki 8,4 mln zł unij­nej do­ta­cji. Grun­ty były go­to­we w po­ło­wie 2014 r. Pierw­szy in­we­stor - bia­ło­stoc­ka dru­kar­nia Arka Druk ku­pi­ła dział­kę w stycz­niu.

W trakcie uroczystego otwarcia, które miało miejsce 23 października, jako pierwsza otwarta została podstrefa Łapy TSSE „EUROPARK-WISŁOSAN”. Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie i poświęcenie pierwszego zakładu pracy powstałego na terenie łapskiej podstrefy - drukarni należącej do firmy ARKA-DRUK Artur Bach. Jako ostatni otwarto Inkubator Przedsiębiorczości.

Artur Bach, właściciel firmy ARKA-DRUK i pierwszy inwestor w łapskiej podstrefie, powiedział w trakcie spotkania o powodach jakie skłoniły go do zainwestowania w Łapach, podkreślając przy tym otwarte, zaangażowane i pomocne podejście władz gminy, dzięki któremu udało mu się zakupić działkę i wybudować nowy zakład w bardzo krótkim czasie.