Echo Investment wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą dotyczącą wpisania do ewidencji zabytków budynku b. hotelu Cracovia.

Zakończyła się procedura sądowa, która otwiera spółce Echo Investment możliwość wystąpienia ze skargą konstytucyjną. Jej uzasadnieniem będzie m.in. stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Spółka Echo Investment w pełni podziela opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, który już w listopadzie 2012 roku uznał, że przepisy dotyczące praktyki dokonywania wpisów do ewidencji są sprzeczne z Konstytucją RP w wielu aspektach.

W praktyce pozbawiają one właściciela nieruchomości konstytucyjnych praw, w tym m.in. prawa do statusu strony w postępowaniu oraz prawa do odwołania się od decyzji konserwatora. W piśmie do Ministra Kultury już wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich jednoznacznie stwierdził, że „…dokonywanie wpisów do gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości czynnego udziału w tych czynnościach prowadzi do wyraźnego naruszenia zasady audiatur et altem pars” (łac. należy wysłuchać drugiej strony).

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił - uzasadniając sprzeczność z konstytucją obecnych przepisów - że „…właściciel powinien mieć jasność co do możliwości realizowania zamierzeń inwestycyjnych na posiadanej przez niego nieruchomości. Ponadto, wpis do gminnej ewidencji zabytków wpływa także na wartość nieruchomości i trzeba przyjąć, że w większość przypadków wartość ta spada z uwagi na liczne ograniczenia w możliwości jej zagospodarowania…”.