Ulgi podatkowe, dofinansowanie, granty - Na co może liczyć inwestor

  • 1 grudnia 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Ulgi podatkowe i wsparcie inwestora to popularna droga do przyciągnięcia nowych inwestycji. Inwestor decydujący się na rozpoczęcie inwestycji w Polsce może liczyć na wsparcie zarówno państwowe takie jak zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz granty rządowe, jak i ze strony konkretnej gminy, w której planuje rozpocząć inwestycję – zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz pomoc ze strony urzędów pracy. Firmy mogą otrzymać również wsparcie w ramach funduszy unijnych, zwłaszcza te planujące badania rozwojowe.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub VAT) oferowane jest w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Inwestor może liczyć, w zależności od poziomu bezrobocia i maksymalnego poziomu regionalnej pomocy publicznej dla regionu, na 10 do maksymalnie 15 lat zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioski składa się do zarządu specjalnej strefy ekonomicznej odpowiedzialnej za region, w którym powstanie inwestycja. Szerzej omówione jest to w części dotyczącej Polskiej Strefy Inwestycji.

Obecnie trwają prace nad udogodnieniami dla największych inwestorów planujących inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje tzw. paszport strategicznego inwestora. Jego założenie to ułatwienie rozpoczęcia inwestycji, które stworzą 1 tyś. miejsc pracy lub przyniosą 1 mld zł obrotu m.in. poprzez przyśpieszenie pozwoleń środowiskowych i budowlanych czy szybszą procedurę zatrudniania cudzoziemców. To część nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Według wstępnych założeń paszport strategicznego inwestora będzie dostępny od stycznia 2021 r. 

Dodatkowo od stycznia 2021 r. wejdzie w życie tzw. podatek estoński. Zgodnie z założeniami podatku estońskiego, podatek  CIT odprowadzany jest nie od wypracowanego przez firmę w danym roku zysku, lecz dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy w formie dywidendy. Oznacza to, że tak długo jak pieniądze pozostają w firmie (zyski są reinwestowane w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe), podatek nie jest wymagany. W opinii ustawodawcy zachęci to firmy do reinwestycji zysków przy jednoczesnym uproszczeniu systemu podatkowego. Uproszczenie systemu podatkowego ma duże znaczenie, ponieważ w większości badań dotyczących inwestycji w Polsce właśnie niejasność systemu podatkowego wskazywana jest jako największa słabość naszego kraju. 

Grant rządowy

Grant rządowy przyznawany jest przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie rekomendacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Celem programu jest wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Program ten obowiązuje do 2030 r. ze środkami w wysokości 2,6 mld zł.

Okres oceny wniosków składanych do PAIH trwa do 3 miesięcy. Projekt analizowany jest pod dwoma kątami. Pierwszy z nich to planowane nakłady inwestycyjne i utworzone miejsca pracy. Minimalne nakłady inwestycyjne oraz liczba miejsc pracy to w przypadku: Centrum Wysokozaawansowanych Usług – 1 mln zł (10 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem); Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych  (250 miejsc pracy) i Centrum Doskonałości Usług Biznesowych (150 miejsc pracy) – 1,5 mln zł; innowacyjnej inwestycji produkcyjnej – 7 mln zł (20 miejsc pracy), zaś inwestycji produkcyjnej – 160 mln zł (100 miejsc pracy).

Drugim elementem analizy projektu są kryteria jakościowe. Punktacja przyznawana jest za czynniki wzrostu takie jak: jakościowe miejsca pracy, współpraca z instytucjami badawczymi, lokalizacja inwestycji, rozwój zasobów ludzkich, społeczna odpowiedzialność biznesu, wpływ na branżę w regionie i kraju. 

W ramach programu wsparcie inwestycji może być udzielane z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy albo kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Istnieje możliwość łączenia dwóch form wsparcia: grantów rządowych i wsparcia w ramach PSI pod warunkiem, iż wartość dotacji nie przekroczy 3 mln zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości to uprawnienie, które posiadają rady gminy na mocy ustawy o podatkach i ustawach lokalnych z 1991 r. Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki oraz budowle.  

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał rad gmin jest tzw. „pomocą automatyczną”, przysługującą po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych kryteriów ustalonych w uchwale rady gminy oraz zgłoszeniu zamiaru skorzystania z pomocy. 

Od stycznia 2021 r. podatek od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wzrośnie z obowiązującego w poprzednim roku poziomu 23,90 zł/mkw. do 24,84 zł/mkw., zaś od gruntów na których prowadzona jest działalność gospodarcza – do 0,99 zł/mkw. 

Wsparcie finansowe i szkoleniowe ze strony Urzędów Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) mają możliwość wsparcia inwestorów finansowo i szkoleniowo. Wśród wsparcia oferowanego przez PUP znajduje się m.in. pomoc w procesie rekrutacji pracowników, przygotowanie indywidualnych szkoleń pod potrzeby inwestorów, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Dofinansowanie unijne

Polska w ostatnich latach była jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej. Inwestorzy mogą otrzymać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji lub instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki i kredyty w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz 6 programów ogólnokrajowych. Wysokość wsparcia różni się w zależności od regionu, w którym powstanie inwestycji. 

Obecnie największą szansą na dofinansowanie inwestycji z europejskich funduszy jest wdrożenie pracy badawczych oraz tworzenie centr badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fundusze unijne mogą być wykorzystywane m.in. do nabycia: gruntów, budynków lub budowli (nie może być to jednak więcej niż 10 proc. wszystkich kosztów), opłacenia współpracy z uczelnią wyższą, wynajmu laboratorium czy zakupu linii technologicznej do wdrożenia wyników badań.

Od 2021 r. wsparcie będzie można uzyskać również w ramach nadzorowanego przez Komisję Europejską programu Horyzont Europa, z budżetem ok. 100 mld euro. Jednym z wymogów programu jest współpraca min. trzech państw.


PARTNERZY TEMATU

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów