Nowelizacja przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji i stref ekonomicznych

  • 4 czerwca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot.freepik.com)

22 maja 2020 r. do prac sejmowych została skierowana ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0) przewidująca m.in. nowelizację ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (dot. „Polskiej Strefy Inwestycji”).

Specjaliści z firmy Deloitte omówili charakter planowanych zmian i ich wpływ na przedsiębiorców „strefowych”.

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych - wygaszanie kolejnych zezwoleń.

Ministerstwo Rozwoju w złożonym projekcie ustawy proponuje nowelizację art. 19 ust. ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Chodzi o ujednolicenie sytuacji przedsiębiorców posiadających jedno zezwolenie oraz przedsiębiorców posiadających więcej niż jedno zezwolenie, w przypadku chęci jego/ich wygaszenia. Z uwagi, że obecnie trwają prace legislacyjne nad ustawą w Komisji Finansów Publicznych, niniejszą zmianę omówimy po zakończeniu prac sejmowych.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (Polska Strefa Inwestycji)

1. Nowy rodzaj inwestycji początkowej

Ustawodawca w przepisach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji nie wymieniał nabycia aktywów upadającego zakładu jako rodzaju nowej inwestycji. Taki rodzaj inwestycji początkowej był natomiast wskazany zarówno w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) 651/2014, co powodowało że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji była bardziej restrykcyjna w swym zakresie przedmiotowym od swojej poprzedniczki oraz od uregulowań unijnych.

Warto podkreślić, że ustawodawca posługuje się definicją nowego rodzaju inwestycji zawartą w przepisach Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014. Według niej za nową inwestycję uznaje się nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił (przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa). Natomiast w przepisach Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia za nową inwestycję uznane było nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, albo zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa. Takie ukształtowanie przepisów wykluczało nabycie części aktywów upadającego przedsiębiorstwa jak np. nieruchomości, których nie można było uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przywrócenie nabycia aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, jako jednego z typów inwestycji początkowej należy uznać za pozytywną zmianę, która po pierwsze rozszerza zakres inwestycji początkowych, a po drugie daje możliwość na zagospodarowanie majątków przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (co niewątpliwie będzie dużą wartością w obecnych, trudnych warunkach gospodarczych związanych z pandemią COVID-19).

2. 15 lat dla inwestycji zlokalizowanych w co najmniej 51% na terenie SSE

Nowelizacja przewiduje zmianę art. 13 ust. 5 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji poprzez doprecyzowanie sposobu ustalania okresu, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, w przypadku częściowego zlokalizowania inwestycji na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Proponowana w projekcie zmiana ma na celu umożliwienie wydania decyzji o wsparciu (DoW) na okres 15 lat, gdy co najmniej 51% terenu inwestycji zlokalizowane jest na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Zdaniem Ustawodawcy pozwoli to na efektywne wykorzystanie niezagospodarowanych terenów pozostających w granicach specjalnych stref ekonomicznych,  w szczególności w warunkach turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19.

3. Koszty ponoszone po zakończeniu inwestycji będą kwalifikowane

Nowelizacja wprowadza zmiany w art. 15 pkt 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, umożliwiając zaliczenie jako kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji wydatków związanych z najmem i dzierżawą gruntów, budynków i budowli, dwuletnimi kosztami pracy oraz leasingiem finansowym, poniesionych po dniu zakończenia inwestycji.

Niniejsza zmiana podobnie jak pozostałe zmniejsza restrykcyjność przepisów polskich względem europejskich uregulowań zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 651/2014, gdzie koszty związane z najmem, dzierżawą gruntów i budynków mogą być zaliczone jako koszty kwalifikowane, o ile najem lub dzierżawa trwa przez okres co najmniej pięciu (w przypadku dużych przedsiębiorców) lub trzech lat (w przypadku MŚP), od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego. Natomiast w przypadku dwuletnich kosztów pracy, każde nowe stanowisko pracy może zostać utworzone do trzech lat od zakończenia inwestycji.

Proponowana zmiana ze względu na charakter wymienionych kosztów, które z założenia rozłożone są na dłuższy, kilkuletni okres jest pozytywna dla inwestorów, gdyż wydatki te będzie można zaliczyć jako koszt kwalifikowany również po terminie zakończenia realizacji nowej inwestycji, tj. w okresie utrzymania inwestycji. Zrównujemy dzięki temu sytuację inwestorów korzystających z pomocy w ramach decyzji o wsparciu (Polska Strefa Inwestycji), ze „strefowiczami” (dotychczasowe SSE), gdzie podobne rozwiązanie istniało od lat.

Polska Strefa Inwestycji - podsumowanie zmian

Opisane powyżej zmiany mają charakter pozytywny dla przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o decyzję o wsparciu (podsumowanie zmian istotnych dla przedsiębiorców strefowych działających w ramach „starych” SSE przedstawimy już po zakończeniu prac sejmowych).

Zmiany te zwiększają zakres możliwości inwestycyjnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu, zrównując ich sytuację z przedsiębiorcami, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie zezwolenia strefowego. Niemniej jednak inwestorzy wciąż czekają na zapowiadane obniżenie progów inwestycyjnych w Polskiej Strefie Inwestycji, które na pewno przyczyniłoby się do wzrostu nowych inwestycji, gdyż inwestorzy pamiętają, że jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu są właśnie nowe inwestycje.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów