Wczoraj, 18 lipca, Polnord poinformował o zawarciu przez spółkę kolejnej umowy z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości dotyczącej sprzedaży wierzytelności w stosunku do m.st. Warszawy. Chodzi o odszkodowania za przejęte przez miasto nieruchomości drogowe ramach inwestycji Wilanów o łącznej powierzchni 6,74 ha.

Zgodnie z zawartą umową bank zapłaci na rzecz spółki pierwszą ratę ceny za nabywaną wierzytelność w wysokości 43,4 mln zł. Polnord spodziewa się dodatkowych płatności z tytułu ceny za sprzedaną wierzytelność, przy czym ostateczna jej wysokość będzie uzależniona od sposobu i czasu dochodzenia przez bank wierzytelności od m.st. Warszawy.

Umowa sprzedaży wierzytelności jest drugą umową zawartą przez spółkę z bankiem. Pierwsza została podpisana 29 czerwca 2011 roku i na jej mocy bank dokonał na rzecz Polnordu płatności pierwszej raty ceny nabycia wierzytelności objętych tą umową w wysokości 101,5 mln zł, zaś kolejne raty płatne będą w wysokości i terminach zależnych od ostatecznego rozstrzygnięcia wysokości odszkodowania.

Zasadność wierzytelności objętych umowami z bankiem została potwierdzona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2012 roku. Wyrok NSA dotyczył ustalenia prawa Polnordu do odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego części działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.

Wyrok NSA potwierdza w pełni trafność stanowiska prawnego Polnordu w sprawie przysługujących spółce roszczeń odszkodowawczych związanych z wydzieleniem gruntów pod drogi publiczne o wartości ok. 283 mln zł, bazującej na niezależnych wycenach sporządzonych w oparciu o ceny transakcyjne na warszawskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Wilanów.

Sprzedaż wierzytelności związana jest z realizowaną przez spółkę strategią monetyzacji przysługujących jej roszczeń związanych z decyzjami podziałowymi. Spółka zamierza kontynuować współpracę z bankiem zarówno w obszarze wierzytelności, jak i w innych wspólnych przedsięwzięciach biznesowych.

Spółka podkreśla również, że przysługują jej roszczenia w stosunku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy związane z wybudowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych (wodociągi, kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa), które powinny być przejęte na własność przez MPWiK. Spółka złożyła pierwszy pozew do sądu w tej sprawie i przygotowuje obecnie kolejne pozwy. Łączna wartość roszczeń przysługujących Polnordowi, na bazie wycen niezależnych rzeczoznawców, wynosi ok. 150 mln zł. Ponadto, spółka dochodzi od MPWiK roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która do tej pory nie stanowi własności MPWiK, a w oparciu o którą MPWIK świadczy usługi na rzecz mieszkańców Wilanowa.