Ponad 100 hektarów terenu inwestycyjnego Terkawka będzie przeznaczone pod Centrum Usług Logistycznych. Obecnie trwa opracowywanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania, co pozwoli w niedalekiej przyszłości prowadzić inwestycje w tej części miasta. 

Wyłoniony w przetargu zespół projektowy, który opracowuje ogólną koncepcję zagospodarowania 190 ha terenu zlokalizowanych we wschodniej części Elbląga, zaprezentował przedstawicielom Gminy Miasto Elbląg trzy warianty zagospodarowania Terkawki. Do dalszych prac koncepcyjnych zostały przyjęte założenia opierające się na wariancie III układu drogowego, w którym położono nacisk na maksymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej pod Centrum Usług Logistycznych tj. ok. 100 ha. Następnym etapem prac projektowych jest opracowanie przez projektantów koncepcji szczegółowej zagospodarowania terenu określającej m.in.:
• układ drogowy wewnątrz obszaru
• przebieg sieci infrastruktury technicznej
• koncepcję odwodnienia terenu i regulacji stosunków wodnych
• szacunkową analizę kosztów przygotowania terenu pod przyszłe inwestycje.
Koncepcja szczegółowa została przedłożona Gminie Miasto Elbląg i jest na etapie uzgadniania. Powołany przez prezydenta zespół ds. realizacji projektu przesłał do biura projektowego zastrzeżenia oraz wnioski do przekazanych opracowań. Do końca sierpnia br, został wyznaczony termin na uzupełnienie opracowań oraz uwzględnienie uwag i wniosków. Uzgodnienie i zakończenie etapu prac nad koncepcją szczegółową będzie podstawą do prac związanych z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej.
Dokumentacja przygotowywana jest w ramach realizacji projektu Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu. Jest to pierwszy etap procesu, którego celem jest zagospodarowanie terenu z zyskiem dla miasta i elblążan. Opracowana dokumentacja pozwoli niebawem rozpocząć realizację inwestycji polegających na budowie dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem. Projekt przewiduje przygotowanie:
• opracowanie badań geotechnicznych, nośności gruntu, poziomu lustra, wód gruntowych
• koncepcję zagospodarowania obszaru
• dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną uzbrojenia terenu
• raport oddziaływania na środowisko
Dokumentacja ma być gotowa wraz z końcem bieżącego roku.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.