Radzi Maciej Gacoń, aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp. k.:

Wybór między umową o dzieło a umową o roboty budowlane determinuje charakter planowanej inwestycji. Inwestor w zamiarze realizacji danej inwestycji nie będzie mógł zatem arbitralnie zadecydować w oparciu, o który typ umowy będzie inwestycję realizował. Jeżeli inwestor planuje zrealizowanie obiektu budowlanego lub jego części powinien uregulować stosunek z wykonawcą za pomocą umowy o roboty budowlane, jeżeli natomiast przedmiotem umowy miałoby być zrealizowanie prac montażowych lub wykończeniowych możliwe jest uregulowanie stosunku z wykonawcą na podstawie o umowę o dzieło.

Na inwestorze realizującym inwestycję w oparciu o umowę o roboty budowlane spoczywa szerszy zakres obowiązków niż miałoby to miejsce w przypadku zawarcia umowy o dzieło, bowiem obok odebrania inwestycji i zapłaty wynagrodzenia inwestor odpowiedzialny będzie za przygotowanie robót, w szczególności przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu. Z punktu widzenia inwestora istotne jest również, iż z zwarciem umowy o roboty budowlane może wiązać się solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę, która umożliwia podwykonawcy dochodzenie zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora np. w sytuacji ogłoszenia upadłości przez wykonawcę. Ponadto w razie zawarcia umowy o roboty budowlane wykonawca uprawniony jest do żądania od inwestora udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane np. w formie gwarancji bankowej, w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.