Radzi dr hab. Elżbieta Adamowicz, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH:

Za najważniejsze należy uznać działania zmierzające do dalszej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne są zarówno warunki o charakterze technicznym, tworzące otoczenie biznesu i mające wpływ na koszty transakcyjne prowadzonej działalności, jak i klimat do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Poprawa warunków technicznych wymaga rozbudowy szeroko rozumianej infrastruktury. Oznacza zatem wysiłek inwestycyjny, skoncentrowany na rozbudowie istniejącej infrastruktury, w celu poprawy jej jakości oraz podejmowanie nowych projektów, mających na celu osiągnięcie standardów światowych.
Tworzenie klimatu sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej to przede wszystkim eliminowanie barier o charakterze instytucjonalnym i administracyjnym, utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. W efekcie takich działań zwiększa się bowiem przestrzeń wolności gospodarczej, czego skutki są odczuwane w dłuższym okresie.
Przedsiębiorcy skarżą się najczęściej na niejasność i niestabilność przepisów prawnych oraz obciążenia podatkowe. Należy zatem ograniczyć ilość regulacji ograniczających swobodę działalności gospodarczej. Przede wszystkim należy przywrócić właściwą rolę takich regulacji: powinny one ograniczać ryzyko i niepewność związane z działalnością gospodarczą.
Równie ważne jest wprowadzenie jasnych, czytelnych i trwałych procedur administracyjnych. Wysokość nakładanych podatków zawsze budzi emocje, ale w przypadku naszego kraju zastrzeżenia są zgłaszane także do stopnia komplikacji i uznaniowości całego systemu podatkowego. O ile kwestia obniżania wysokości obciążeń podatkowych będzie zawsze dyskusyjna, o tyle bezdyskusyjna wydaje się konieczność uproszczenia całego systemu i eliminowanie z niego elementów zależnych od incydentalnie i uznaniowo podejmowanych decyzji.