Innowacyjność, ochrona środowiska i dopasowanie przemysłu do wymogów energooszczędności to wyzwania czekające polską i unijną gospodarkę.

- Konkurencyjny przemysł będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej. Potrzebne są zatem inwestycje w innowacyjne rozwiązania oraz integralność między politykami UE- powiedział wiceminister Jerzy W. Pietrewicz podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak wyjaśnił sekretarz stanu w MG Jerzy W. Pietrewicz, przemysł UE wciąż generuje wysoką nadwyżkę w światowym handlu produktami przetworzonymi, zaś Unia jest globalnym liderem zrównoważonego rozwoju. Jednak jak pokazuje sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności za 2013 r., w ostatnim dziesięcioleciu zmalał udział europejskiego przemysłu w światowym przetwórstwie przemysłowym.

- Europa potrzebuje polityki przemysłowej, która łączyć będzie w sobie podejście horyzontalne dotyczące wszystkich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym, jak i sektorowe, które uwzględnia specyficzne uwarunkowania niektórych branż przemysłu i usług w poszczególnych krajach członkowskich - wskazał.

Wiceminister przypomniał, że głównym celem polityki przemysowej powinno być stworzenie warunków inwestowania w innowacyjne rozwiązania oraz zachęcaniu do powrotu do Unii Europejskiej przedsiębiorstw, które przeniosły swoją działalność do krajów trzecich. Kluczową kwestią jest także zachowanie integralności pomiędzy wszystkimi politykami formułowanymi na forum UE a polityką przemysłową.

- Szczególnie ważne jest zachowanie spójności pomiędzy polityką energetyczną, klimatyczną a przemysłową. Jest to istotne z uwagi na realizację ambitnych celów dotyczących redukcji emisji CO2 i związane z tym zagrożenia. Polityka handlowa natomiast, powinna być postrzegana jako narzędzie odbudowy potencjału przemysłowego UE - powiedział.

Wiceszef resortu gospodarki podkreślił, że Polska należy do tych państw UE, w których udział przemysłu w tworzeniu PKB jest relatywnie wysoki. Wynosi on 22 proc. i jest o pięć punktów procentowych wyższy od średniej unijnej. W ostatnich latach polski przemysł zwiększał swą produkcję równocześnie zmniejszając poziom energochłonności i materiałochłonności, co zwiększyło naszą konkurencyjność.

- Reindustrializacja oraz inwestycje w innowacyjne technologie powinny być podstawą ożywienia gospodarczego i rozwoju wszystkich sektorów przemysłu. Proces ten powinien też efektywnym i świadomym wykorzystaniu surowców, recyklingu, wydłużeniu cyklu życia produktu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych - dodał.