Tereny inwestycyjne przy trasie S5 oferuje Gmina Czempiń

 • 2 lipca 2021
 • Gmina Czempiń

Wizualizacja koncepcji zagospodarowania terenu Strefy Inwestycyjnej w Głuchowie

Gmina Czempiń zaprasza inwestorów, firmy poszukujące gruntów do zapoznania się z ofertą inwestycyjną sprzedaży działek w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 – niecałe 3 km do węzła Czempiń na trasie Poznań - Wrocław, w odległości niespełna 30 km od Poznania, 40 km od Leszna i 140 km od Wrocławia.

Atrakcyjna cena  - uzbrojenie- dogodna lokalizacja – MPZT
Termin przetargów – 17 września 2021 roku

Dogodna lokalizacja i atrakcyjne zapisy planu zagospodarowania, a także potencjał lokalnego rynku pracy to najważniejsze atuty, którymi gmina przyciąga inwestorów.

Nieruchomości gruntowe, które oferuje Gmina Czempiń to niezabudowane to działki o numerach 80/4,80/5/ i 80/6  położone są w Głuchowie, powiat Kościan, województwo wielkopolskie, przy ulicy Kościańskiej – dawna droga krajowa nr 5 (trasa Poznań- Wrocław).

Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony dawnej drogi krajowej nr 5. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5, oddalonej o niecałe 3 km i autostrady A2, oddalonej o 25 km. Nieruchomości usytuowane są na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W/w tereny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu XVI/116/19, Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10412 Uchwała Nr XVI/116/19 z dnia 25 listopada 2019 r.(igeomap.pl)). 

Foto

Gmina ogłosiła przetargi ograniczone w stosunku do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanych powyżej, mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na obszarze powstającej strefy inwestycyjnej w Głuchowie, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości są przetargami ograniczonymi ponieważ Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: projekt p.n. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”.

Uzbrojenie jest w trakcie realizacji i w efekcie obejmie:

 • dojazd z dawnej drogi krajowej nr 5 wraz z wydzieleniem pasa lewoskrętu, 
 • budowę utwardzonej drogi wewnętrznej o szerokości 6m, 
 • oświetlenie drogowe, 
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, 
 • likwidację kolizji z linią energetyczną 15 kV, 
 • światłowód.


W związku z powyższym niniejsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości są przetargami ograniczonymi, w którym mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w Urzędzie Gminy w Czempiniu złożą:    

 • pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym, 
 • oświadczenie że są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem samodzielnym albo partnerskim lub powiązanym oraz wpłacą wadium.


Przetargi odbędą się w dniu 17 września 2021 r, w godzinach:

 • 9.00 - działka 80/6  
 • 10.00 - działka 80/4
 • 11.00 - działka 80/5
   
Tabela v2


Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanych w poniższej tabeli na konto BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej do dnia podanego w tabeli. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  

Komisja przetargowa sporządzi wykaz podmiotów gospodarczych zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czempiniu, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu oraz na stronie internetowej Urzędu www.czempin.pl w zakładce - sprzedaż działek gminnych oraz na stronie www.bip.czempin.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości – Aktualne informacje o przetargach (czempin.pl)

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Referatem Planowania Przestrzennego pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 117 i Biurem Obsługi i Wsparcia Biznesu pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 112 lub +48 730 350 242.

Daty przetargów
Logosy

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów