Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej w Bra­ni­cach powiększy się o 17 ha

  • 16 lipca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej w Bra­ni­cach (fot. KNHP S.A.)

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. i ma­ło­pol­ska firma bu­dow­la­na In­st­bud pod­pi­sa­ły dziś umowę na za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie dru­giej, pół­noc­nej czę­ści Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej „Nowa Huta Przy­szło­ści” (SAG), która po­wsta­nie na te­re­nie Parku Na­uko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go „Bra­ni­ce”.

To naj­więk­szy frag­ment SAG. Zaj­mie ponad 17 hek­ta­rów te­re­nów na pół­noc od ulicy Igo­łom­skiej, za znaj­du­ją­cy­mi się przy tej dro­dze za­kła­da­mi prze­my­sło­wy­mi. Wy­bra­ny w prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­nym wy­ko­naw­ca bę­dzie miał czas do końca li­sto­pa­da przy­szłe­go roku na przy­go­to­wa­nie ob­sza­ru pod przy­szłe in­we­sty­cje prze­my­sło­we i usłu­go­we. War­tość pod­pi­sa­nej umowy to 33 655 260 zło­tych. Re­al­na war­tość umów na re­ali­za­cję całej Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej „Nowa Huta Przy­szło­ści” to już ponad 92 mi­lio­ny zło­tych. 2/3 tej kwoty sta­no­wi do­fi­nan­so­wa­nie z Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go na lata 2014-2020. Do­ce­lo­wo SAG obej­mie pra­wie 40 hek­ta­rów te­re­nów po­prze­my­sło­wych we wschod­niej czę­ści Nowej Huty.

– Za­go­spo­da­ro­wa­nie grun­tów po no­wo­huc­kim kom­bi­na­cie to oprócz Ry­bitw, We­so­łej i te­re­nów w po­bli­żu lot­ni­ska w Ba­li­cach jedno ze stra­te­gicz­nych zadań dla roz­wo­ju Kra­ko­wa. W przy­pad­ku Nowej Huty Przy­szło­ści mo­że­my po­wie­dzieć o naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nym eta­pie prac. Pod­pi­sa­na dzi­siaj umowa ozna­cza, że po jej wy­peł­nie­niu po­zo­sta­nie je­dy­nie zna­le­zie­nie chęt­nych do in­we­sto­wa­nia na tym ob­sza­rze. Co ważne, ta Stre­fa Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej bę­dzie nie­zwy­kle atrak­cyj­na dla firm – bę­dzie tu po­trzeb­na in­fra­struk­tu­ra, ale też sporo zie­le­ni. Z kolei przy­szłe in­we­sty­cje przy­czy­nią się do go­spo­dar­cze­go po­bu­dze­nia Nowej Huty. – mówi Jerzy Muzyk, Za­stęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa.

Jak bę­dzie wy­glą­dać pół­noc­na część Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej?

Dzię­ki in­we­sty­cji po­wsta­nie tam ponad 1,5 ki­lo­me­tra dróg, pra­wie 2 ki­lo­me­try chod­ni­ków i 1300 me­trów ście­żek ro­we­ro­wych. Na te­re­ny zie­lo­ne zo­sta­nie w sumie prze­zna­czo­nych ponad 2,2 hek­ta­ra, z czego pra­wie 50 arów bę­dzie miała stre­fa wy­tchnie­nia i re­lak­su w cen­tral­nej czę­ści tego frag­men­tu SAG. Na całym te­re­nie pół­noc­nej czę­ści SAG po­sa­dzo­nych zo­sta­nie ponad 11 arów klom­bów, rabat i kwiet­ni­ków oraz 240 sztuk no­wych drzew i krze­wów.
No­wo­cze­sna dziel­ni­ca prze­my­słu i usług.

W wy­ni­ku re­ali­za­cji dzia­łań in­we­sty­cyj­nych dla in­we­sto­rów przy­go­to­wa­nych zo­sta­nie 17 dzia­łek, które obec­nie są w więk­szo­ści opusz­czo­nym te­re­nem po­prze­my­sło­wym. W ra­mach in­we­sty­cji po­ja­wi się tam po­trzeb­na in­fra­struk­tu­ra tech­nicz­na, czyli wo­do­cią­gi, prze­pom­pow­nia ście­ków, oświe­tle­nie, ławki i kosze na śmie­ci. Teren zo­sta­nie też wy­po­sa­żo­ny m.​in. w sto­ja­ki ro­we­ro­we, sieć WiFi i sta­cję ła­do­wa­nia po­jaz­dów elek­trycz­nych.

– Obec­nie te te­re­ny to dawna prze­strzeń dzia­ła­nia kra­kow­skiej huty. Nadal mo­że­my zna­leźć tu takie ele­men­ty jak wiel­ka suw­ni­ca, nie­uży­wa­ne frag­men­ty torów ko­le­jo­wych czy nawet stare wa­go­ny słu­żą­ce do ob­słu­gi kom­bi­na­tu. Zmie­ni­my ten pej­zaż na miej­sce go­to­we i atrak­cyj­ne do in­we­sto­wa­nia. Po ukoń­cze­niu na­szych prac dział­ki będę w pełni przy­go­to­wa­ne do wy­bu­do­wa­nia tam na przy­kład biu­row­ców lub no­wo­cze­snych za­kła­dów pro­duk­cyj­nych. – wska­zu­je Artur Pasz­ko, pre­zes Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.

In­ten­syw­ny czas zmian w Nowej Hucie Przy­szło­ści

To nie je­dy­ne zmia­ny w tym cza­sie, które mają miej­sce na te­re­nach pro­jek­tu „Kra­ków - Nowa Huta Przy­szło­ści”. Jak już in­for­mo­wa­li­śmy, w kwiet­niu pod­pi­sa­na zo­sta­ła umowa na za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie po­łu­dnio­wej czę­ści Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej. Obec­nie trwa in­wen­ta­ry­za­cja tego te­re­nu oraz przy­go­to­wa­nie do­ku­men­ta­cji nie­zbęd­nych do roz­po­czę­cia prac bu­dow­la­nych. Roz­po­czy­na się też mo­der­ni­za­cja ką­pie­li­ska w Przy­la­sku Ru­siec­kim.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów