Nielegalne składowiska odpadów – zagrożenia, badania oraz remediacja

  • 2 stycznia 2023
  • Monika Michalska – Remea Sp. z o.o.

(fot. materiał prasowy)

Gospodarowanie odpadami a w szczególności ich składowanie, powinno być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Działania prowadzone niezgodnie z zapisami wyżej wymienionych podstaw prawnych, w tym deponowanie odpadów nieznanego pochodzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, powodują powstanie nielegalnego składowiska odpadów. Odkrywane są one najczęściej w obszarach leśnych i wyrobiskach oddalonych od zabudowań lub na nieruchomościach opuszczonych, niemonitorowanych. 

Największym ryzykiem, jakie niosą za sobą nielegalne składowiska jest brak informacji o pochodzeniu i składzie deponowanych odpadów stąd, szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz środowiskowego jest utrudnione. Dodatkowo, składowiska te są najczęściej ogólnodostępne i pomimo, że są oddalone od zabudowań, nie można wykluczyć narażenia osób postronnych na utratę zdrowia lub nawet życia w wyniku kontaktu z odpadami. Nielegalne składowiska mogły powstawać również w wyniku likwidacji zakładów produkcyjnych, które w trakcie likwidacji zrzucały odpady produkcyjne na powierzchnię ziemi, zasypując je gruntem lub innymi materiałami, w celu ograniczenia ilości substancji, które powinny być poddane utylizacji przed zamknięciem zakładu.

Posiadając wiedzę na temat istnienia nielegalnego składowiska odpadów, należy ten fakt zgłosić Policji oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Od niedawna jest możliwość wykonania zgłoszenia poprzez aplikację mObywatel. Wśród kategorii zgłoszeń znajduje się m.in. nielegalne składowanie/zakopywanie odpadów, zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami.
 

Projektowanie działań remediacyjnych oraz naprawczych należy poprzedzić wizją terenową specjalistów ds. remediacji, badania terenowe oraz laboratoryjne. Składowisko należy okonturować geodezyjnie, zmierzyć jego miąższość poprzez wykonanie przekopów kontrolnych a następnie zaplanować badania terenowe. Powinny obejmować wykonanie otworów wierconych z poborem prób gruntu oraz wody do badań spod spągu składowiska wraz z identyfikacją rodzaju składowanych odpadów. Badania laboratoryjne powinny być wykonane w zakresie badania substancji niebezpiecznych w celu wykluczenia powstania odcieków i wtórnego zanieczyszczenia środowiska gruntowego pod składowiskiem oraz badania wymywalności przekruszonych odpadów betonowych oraz innych, możliwych w tym zakresie do zbadania. Wymywalność pozwoli ocenić, czy odpady klasyfikują się jako niebezpieczne i powinny zostać poddane utylizacji poza miejscem nielegalnego składowania lub czy można je przetwarzać na miejscu, jeśli wyniki wymywalności wykażą, że nie są to odpady niebezpieczne. 

Powyższe zabiegi pozwolą prawidłowo nadać kod odpadu oraz zaplanowa dalsze postępowanie z odpadami. Co ważne, segregacja odpadów budowlanych będzie obowiązkowa od roku 2025, stąd ryzyko powstawania nielegalnych składowisk odpadów może wzrosnąć z uwagi na dodatkowy czas potrzebny na ich segregację.

Wśród sposobów remediacji oraz odzysku odpadów znajdujących się na nielegalnych składowiskach możemy wykonać segregację odpadów aby zoptymalizować koszty ich utylizacji. Dodatkowo, można rozważyć wtórne wykorzystanie niezanieczyszczonych odpadów betonowych na miejscu poprzez utratę statusu odpadu w wyniku przetwarzania i wbudowania w warstwy konstrukcyjne projektowanych obiektów (dotyczy to głównie odpadów betonowych, poddanych przekruszeniu).

Wśród technologii remediacji, odzysku oraz wtórnego wykorzystania odpadów można wyróżnić technologie kompakcji udarowej lub wymiany dynamicznej. Obie technologie pozwalają na przekruszenie odpadów in situ, ich dogęszczeniem wraz z jednoczesnym wzmocnieniem podłoża gruntowego np. pod projektowane obiekty infrastrukturalne. Odpady o niewielkich rozmiarach mogą zostać zastabilizowane in situ wykorzystując technologie wgłębnego mieszania gruntu. Zabieg ten, w wyniku wiązania zaczynu cementowego z zanieczyszczonym odpadami gruntem, pozwala na immobilizację zanieczyszczeń w gruncie, uniemożliwiając migrację substancji zanieczyszczających w środowisku gruntowo-wodnym, bez ich wykopywania. Opcją dodatkową, zalecaną w sytuacji istnienia głębokich składowisk odpadów, których spąg znajduje się powyżej zwierciadła wód gruntowych, jest wykonanie „sarkofagu” np. przesłonami iniekcyjnymi. Są to ciągłe, szczelne bariery zamykające zanieczyszczenie w gruncie, uniemożliwiające migrację substancji zanieczyszczających i izolujące obszar zanieczyszczony od czystego środowiska gruntowego.

Każde z powyższych rozwiązań musi jednak być poprzedzone dokładnie zaplanowanymi badaniami, koncepcją technologii oraz wykonaniem analizy ryzyka zdrowotnego i środowiskowego. Pozwoli to na wybór bezpiecznego i ekonomicznego rozwiązania postępowania z nielegalnie składowanymi odpadami.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów