Jak zainwestować w Polskiej Strefie Inwestycji?

  • 1 grudnia 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

W maju 2018 r. wprowadzono w życie ustawę, która pozwoliła zastosować na terenie całej Polski instrument zwalniania z podatku dochodowego CIT lub PIT. Wcześniej, przez niemal 25 lat, można było skorzystać z tych zachęt inwestycyjnych jedynie na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), które jednak stanowiły mniej niż 1 proc. całej powierzchni Polski. Obecnie wolno inwestować zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019 r. dopuszczono wsparcie także dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin.

Nowy instrument wsparcia inwestorów został pomyślany jako dostosowanie się do współczesnych realiów gospodarczy i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Podobne rozwiązania wprowadzili nasi sąsiedzi: Czechy, Słowacja i Węgry. Jednocześnie celem nowej ustawy było również zwiększenie ilości inwestycji polskich firm, małych i średnich przedsiębiorstw, a także premiowanie innowacyjnych projektów.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) na koniec 2019 roku przyznano już 432 decyzje na nowych zasadach o wsparciu nowych projektów inwestycyjnych, których łączna deklarowana wartość wyniesie 20,9 mld zł. Inwestycje te mają również przyczynić się do utworzenia ponad 8,5 tys. nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu oraz nowoczesnych usług dla biznesu.

Ze zwolnienia podatkowego na nowe inwestycje chętnie korzystają polskie MŚP. 74  proc. beneficjentów stanowiły firmy z rodzimym kapitałem, które planują zainwestować 9,26 mld zł. Z ulg podatkowych skorzystało także 113 zagranicznych przedsiębiorców. Najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ramach PSI pochodzi z Niemiec (32 decyzje) oraz Stanów Zjednoczonych i Włoch (po 8 decyzji).

Jak zainwestować w Polskiej Strefie Inwestycji?

Pierwszym krokiem jest wybór terenu, na którym powstanie nowa inwestycja. Następnie przedsiębiorca musi złożyć wniosek o przyznanie wsparcia. Wniosek określa okres obowiązywania ulgi podatkowej, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić. Decyzja jest podejmowana w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie ministra rozwoju, pracy i technologii) przez Zarządzającego Obszarem, czyli zarząd SSE, który odpowiada za teren, na którym powstanie inwestycja. 

Jakie branże i typy inwestycji mogą otrzymać wsparcie?

Przepisy o regionalnej pomocy publicznej stanowią, że nową inwestycją jest założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego lub jego dywersyfikacja; nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Wyjątkiem jest inwestycja na terenie woj. mazowieckiego, gdzie nowa inwestycja może dotyczyć tylko inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej.

Na pomoc publiczną mogą liczyć wszystkie przedsiębiorstwa z tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz. Wsparcie otrzymują również firmy działające w branży nowoczesnych usług dla biznesu (ang. Business Process Outsourcing BPO).

Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest w danym regionie taki sam dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

W regionach, gdzie intensywność pomocy publicznej wynosi od 10 do 25 proc. (województwa dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie oraz podregion warszawski zachodni i miasto Warszawa) ten okres wynosi 10 lat.

W regionach z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 35 proc. (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawski wschodni) ten okres to 12 lat.

Na 15 lat na skorzystanie z pomocy publicznej można liczyć w woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, gdzie intensywność pomocy publicznej sięga 50 proc. 

Jeżeli powierzchnia terenu, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położona co najmniej w 51 proc. w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.

Jaka jest wysokość ulgi podatkowej?

Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT ustala się na podstawie mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W zależności od regionu można uzyskać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wsparcie dla średnich i małych/mikro przedsiębiorstw zwiększa poziom pomocy o odpowiednio 10 proc. i 20 proc., co oznacza, że maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 70 proc.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji są koszty nabycia gruntu; koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych takich jak maszyny; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.) lub 2-letnie koszty pracy nowych pracowników.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Nowe zasady mają wspierać regiony o wysokim poziomie bezrobocia oraz 122 miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, małe i średnie firmy oraz projekty zaawansowane technologicznie. Ma to odzwierciedlenie w sposobie w jaki oceniane są projekty i przyznawana jest punktacja. Decyzję o wsparciu wydaje się, jeżeli nowa inwestycja spełni określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które firma będzie musiała ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Kryteria ilościowe zależne są od dwóch czynników: stopy bezrobocia w danych regionie oraz wielkości przedsiębiorstwa. Im mniejsza firma i wyższy poziom bezrobocia, tym niższe koszty kwalifikowane.

W zależności od regionu minimalne koszty kwalifikowane dla mikro firm to od 200 tyś. zł do 2 mln zł, a dla małych firm od 500 tyś. zł do 5 mln zł. Dla średnich firm koszty kwalifikowane plasują się od 2 mln zł do 20 mln zł. Dla dużych firm działających w przemyśle koszty zaczynają się od 10 mln zł do 100 mln zł, zaś dla firm działających w branży nowoczesnych usług dla biznesu od 500 tyś. do 5 mln zł.

Kryteria ilościowe są uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym firma zamierza realizować swoją inwestycję. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta). 

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe to warunki, które inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Kryteria podzielone na dwie grupy.

Pierwsza grupa to zrównoważony rozwój gospodarczy, czyli m.in inwestycje w takich sektorach jak ekobudownictwo, produkcja wysokiej jakości żywności czy sektor zgodny z inteligentnymi specjalizacjami danego województwa. Do tej grupy czynników zalicza się również prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa czy przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego. 

Druga grupa kryteriów to zrównoważony rozwój społeczny. Oznacza to, że punkty otrzymuje się za lokalizację inwestycji w jednym z 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub powiecie o najwyższej stopie bezrobocia; tworzenie dobrze płatnych, wyspecjalizowanych miejsc pracy; działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisku lub zapewnienie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej lub działalności sportowo rekreacyjnej.

W sumie nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 punktów za kryteria jakościowe. Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że projekt uzyska od 4 do 6 punktów, w zależności od lokalizacji: 4 pkt (w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim), 5 pkt (w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz w podregionach: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko – siedleckim, radomskim, warszawskim wschodnim), 6 pkt (w województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim oraz w Warszawie i podregionie warszawskim zachodnim).

Warunkiem jest też uzyskanie co najmniej po 1 punktu za zrównoważony rozwój gospodarczy i za zrównoważony rozwój społeczny.

Planowane zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. W jej ramach ma powstać m.in. paszport strategicznego inwestora, czyli wsparcie dla największych inwestycji (1000 miejsc pracy lub roczny obrót rzędu 1 mld złotych). Dzięki paszportowi inwestorzy mieliby szybszą drogę do uzyskania m.in. pozwoleń środowiskowych, budowlanych czy zatrudniania cudzoziemców. Planowane jest również doprecyzowanie kryteriów jakościowych. Nowe przepisy mogą wejść w życie z początkiem 2021 roku. 


PARTNERZY TEMATU

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów