Stolica województwa zachodniopomorskiego zmienia zasady sprzedaży nieruchomości gminnych, będących w użytkowaniu wieczystym, które są  wykorzystywane na cele komercyjne.

Pod koniec lipca prezydent miasta podpisał zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Szczecina oddanych w użytkowanie wieczyste, wykorzystywanych na cele komercyjne, dla których stawka opłaty rocznej wynosi 3 proc. wartości nieruchomości  na rzecz ich użytkowników wieczystych. Zgodnie z zarządzeniem, zmieniono na korzystniejsze dla przedsiębiorców zasady ustalania ceny sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne.

Przy sprzedaży nieruchomości ustala się jej wartość rynkową na podstawie wyceny. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. W związku z tym cena sprzedaży jest różnicą wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego. Wcześniej warunki nabycia nieruchomości były mniej korzystne cenowo.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nie będzie obłożona podatkiem od towarów i usług. Oprócz tego, w przypadku złożenia wniosku o wykup do dnia 30 czerwca 2013 roku ustalona kwota do zapłaty może zostać rozłożona na roczne równe raty, na czas nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia 2015 roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosków po dniu 30 czerwca przyszłego roku ustalona kwota do zapłaty płatna będzie jednorazowo.  
Sprzedaży będą podlegać tylko nieruchomości zagospodarowane, dla których został zakończony proces inwestycyjny. Sprzedaży nie będą podlegać nieruchomości gruntowe zabudowane sklepami wielkopowierzchniowymi powyżej 2 000 mkw. oraz nieruchomości niezabudowane, dla których został ustalony termin zabudowy.