Na koniec 2012 r. w specjalnych strefach ekonomicznych przedsiębiorcy posiadali 1 545 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zatrudniali łącznie 247,5 tys. pracowników, a skumulowana wartość inwestycji na tych terenach wyniosła 85,8 mld zł – wynika z Informacji o realizacji ustawy o SSE w ubiegłym roku. Dokument przygotowany przez MG został przyjęty przez Radę Ministrów 28 maja. 
W 2012 r. tereny SSE zwiększyły się o blisko 784 ha, osiągając łączną powierzchnię ponad 15,8 tys. ha. W porównaniu do 2011 r. zatrudnienie znalazło o 6,7 tys. osób więcej, wzrosła też o blisko 6,2 mld zł wartość inwestycji. Ponad 74 proc. ulokowanego w strefach kapitału pochodziło z 6 krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Włoch i Japonii. Największe nakłady poniosły firmy motoryzacyjne oraz producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, a także wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych.
W ramach SSE działają firmy w takich samych lub pokrewnych sektorach, co jest naturalną bazą do tworzenia i rozwoju klastrów. W 2012 r. największa koncentracja branżowa charakteryzowała 3 strefy: legnicką, warmińsko-mazurską i katowicką. W strefie legnickiej i katowickiej dominował przemysł motoryzacyjny, zaś w warmińsko-mazurskiej produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.
Ponadto na budowę infrastruktury w ramach terenów objętych SSE wydano w ubiegłym roku 369,3 mln zł. Wzrosły też nakłady na promocję stref z 6 mln zł w 2011 r. do 7,4 mln zł w 2012 r.