Zespół Investment Support, polskiej firmy doradczej specjalizującej się w realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym i formule koncesji, przygotował piąty raport rynkowy "Rynek PPP w Polsce 2011".

Publikowane co pół roku raporty stanowią pierwsze źródło aktualnych informacji o stanie rynku PPP i koncesji oraz jego rozwoju na przestrzeni lat.

W 2011 roku podmioty publiczne zamieściły 42 ogłoszenia projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi, przy czym 24 ogłoszenia dotyczyły przedsięwzięć koncesyjnych, a 18 dotyczyło projektów ogłoszonych na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Mimo trudnej sytuacji na rynku w I połowie 2011 roku, kiedy zamieszczono tylko 16 ogłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi, cały 2011 rok został zamknięty liczbą ogłoszeń przekraczającą liczbę projektów za 2009 rok.

W 2011 roku ogłoszono aż 36 zupełnie nowych przedsięwzięć, nie będących powtórzeniem ogłoszeń z poprzednich lat.

Liczba ogłoszeń projektów publiczno-prywatnych od początku 2009 roku zwiększa się i pod koniec 2011 roku sięga już 144. Raport szczególną uwagę zwraca na przedsięwzięcia znajdujące się na etapie umowy między partnerami, doceniając dorobek tych podmiotów, którym udało się nawiązać współpracę w burzliwym otoczeniu gospodarczym.

Projekty ogłoszone w 2011 roku realizowane są w różnych formułach prawno-finansowych: 12 koncesji na usługi; 12 koncesji na roboty budowlane; 14 PPP w trybie koncesji; 4 PPP w trybie PZP.

W 2011 roku w ogłoszonych postępowaniach podano wartość projektów w 33 z 42 ogłoszeń, które łącznie dają sumę 1.482.051.408,09 zł netto. Wartość rynku za ostatnie trzy lata w zakresie ogłoszonych przedsięwzięć koncesyjnych i PPP, w których podano szacunkową wartość projektu, wynosi zatem około 5 miliardów zł.

Spośród ogłoszonych w 2011 roku podpisano aż 11 umów z inwestorami prywatnymi, przy czym zdecydowany prym wiodą projekty w formule koncesji na usługi – podpisano aż 8 umów koncesji na usługi. Sukcesem w postaci podpisanej umowy zakończyła się również 1 koncesja na roboty budowlane oraz 2 PPP w trybie koncesji.

W ostatnich trzech latach podpisano w sumie 27 umów z partnerami prywatnymi, z czego 11 stanowiły umowy o koncesji na usługi, 8 - umowy o koncesji na roboty budowlane, 5 - umowy o PPP w trybie koncesji oraz 3 - umowy o PPP w trybie PZP.