Według Unii Europejskiej Łódź może być wzorem dla europejskich metropolii w zakresie procesów rewitalizacyjnych. Miasto właśnie otrzymało europejskie fundusze, by tworzyć rozwiązania rewitalizacyjne dla innych miast.

Komitet Monitorujący Programu URBACT III wyłonił do dalszego finansowania 23 przedsięwzięcia partnerskie miast z obszaru Unii Europejskiej. Łódź jako lider jednego z takich partnerstw przystępuje do realizacji II fazy projektu "URBAN - REGENERATION - MIX", którego celem jest stworzenie sieci transferu dobrych praktyk w zakresie zaangażowania obywateli i podnoszenia poziomu ich uczestnictwa w procesie rewitalizacji obszarów miejskich.

- Projekt rewitalizacji Księżego Młyna w czerwcu 2017 r. uzyskał tytuł Dobrych Praktyk URBACT. W ten sposób Unia Europejska podkreśliła, że nasz projekt jest realizowany zgodnie ze standardami i może być wzorem dla samorządów i miast z całej UE. Przed kilkunastu laty to my uczyliśmy się od naszych partnerskich miast, jak funkcjonuje samorząd, obserwowaliśmy, jak wdrażane są programy prospołeczne zmierzające do wyrównania standardów życia ich mieszkańców. Ale teraz wszystko się zmieniło, bo z naszymi projektami takimi jak "Latarnicy", "Gospodarze Terenu" wyprzedziliśmy europejskie miasta i pokazaliśmy, że można inaczej przeprowadzać rewitalizację, w sposób zgodny z poczuciem społecznej odpowiedzialności za tych, których proces rewitalizacji dotyczy. Cieszę się, że możemy kontynuować ten projekt i że dalej będziemy jego liderem. - powiedziałai Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Jak informuje Joanna Skrzydlewska, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ, URBACT to inicjatywa, która jest finansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Obecnie rozpoczyna się druga faza tego projektu, na realizację której Łódź uzyskała właśnie ponad 660 tys. zł dofinansowania z UE. W pierwszej fazie projektu Łódź miała dwóch partnerów. Były to miasta Birmingham (Wielka Brytania) oraz Baena (Hiszpania). W drugiej fazie do projektu "URBAN - REGENERATION - MIX" dołączyły kolejne miasta: Braga (Portugalia), Bolonia (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja) oraz Tuluza (Francja).

Realizowana w 2018 roku I faza projektu skupiała się na wypracowaniu metodologii i sposobu przekazywania wiedzy między zagranicznymi partnerami, a także na przygotowaniu uniwersalnego zestawu narzędzi, który może być wykorzystywany przez inne samorządy do poprawy społecznego wymiaru procesu rewitalizacji miast. Na tym etapie ważnym elementem dyskusji stały się również wprowadzone w Łodzi rozwiązania wykorzystywane w trakcie Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Innowacyjność, skuteczność oraz skala działań sprawiły, że nie mogło ich zabraknąć na liście podstawowych elementów transferu.

- Rozpoczynamy spotkania, które będą dotyczyły wdrażania przez partnerów naszych modeli rozwiązywania problemów rewitalizacji. Pierwsze spotkanie, już w styczniu 2019 r., odbędzie się w Łodzi. - mówi Joanna Skrzydlewska i podkreśla: - Łódź jako lider tego projektu będzie nie tylko pełnić rolę eksperta, ale sama również będzie wykorzystywać doświadczenia pozostałych miast dla usprawnienia prowadzonych dotychczas działań i zwiększenia zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji. Transfer wypracowanych wspólnie praktyk w II fazie, wiąże się z wprowadzeniem zmian na wielu poziomach zarządzania miastem, zaangażowaniem mieszkańców w proces rewitalizacji oraz zastosowaniem innowacji społecznych.

Rewitalizacja stanowi olbrzymie wyzwanie dla samorządów we wszystkich państwach UE, ponieważ wymaga horyzontalnego zarządzania, wysokich nakładów oraz bliskiej współpracy wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim lokalnej społeczności. Sukces rewitalizacji opiera się na partycypacji, partnerstwach i współbudowaniu strategii i prowadzonych działań. Łódź wykonuje tę pracę od lat, m.in. na Księżym Młynie, ale także na znacznie większą skalę w centrum miasta, gdzie zespoły "latarników społecznych" oraz "gospodarzy obszarów" rewitalizowanych pracują ręka w rękę z mieszkańcami na co dzień.

Łódź już zdobyła w Polsce status "miasta pilotażowego" w rewitalizacji oraz dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a obecnie będzie mogła jeszcze udoskonalić realizowane działania rewitalizacyjne. Transfer dobrych praktyk w tej dziedzinie, w ramach projektu "Urban Regeneration Mix" będzie koordynowało Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ. Proces ten będzie nadzorował ekspert URBACT’u, mieszkający w Polsce Piotr Wołkowiński. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program URBACT III. Czas realizacji projektu: grudzień 2018-grudzień 2020.