Jeden z głównych postulatów inwestorów, głównie z sektora produkcyjnego, zostanie zrealizowany. Prezydent Komorowski podpisał ustawę o uelastycznieniu czasu pracy. 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 1 sierpnia nowelizację kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych zwiększającą elastyczność rozliczania czasu pracy. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie, wydłużenie okresu rozliczenia czasu pracy do 12 miesięcy odbywać się będzie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, a kopia porozumienia zawartego w tej sprawie przekazywana będzie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Jak argumentuje kancelaria prezydenta, ustawa wprowadza także pojęcie ruchomego czasu pracy, który może być korzystny dla pracowników, ponieważ pozwala na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, jak również rozpoczynanie pracy nie o określonej godzinie, lecz we wskazanym przedziale czasowym. Na takim rozwiązaniu mogą skorzystać np. rodzice wychowujący dzieci.

Elastyczny czas pracy był jedną z najczęściej wymienianych barier inwestycyjnych w Polsce przez zagranicznych inwestorów. Z opublikowanego przez PAIiIZ w marcu br. raportu, który powstał na podstawie wywiadów  z inwestorami zagranicznymi, wynika, że uelastycznienie czasu pracy może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Zmiany wprowadzane tą ustawą są  korzystne dla przedsiębiorców, bo pozwalają im efektywniej i racjonalniej gospodarować zasobami pracy bez wzrostu kosztów. Takie regulacje dają też większą stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Ustawa wprowadza do Kodeksu pracy rozwiązania, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy. Umożliwi ona racjonalną organizację pracy, wpłynie na zwiększenie konkurencyjności firm, ułatwi zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy.