W 2014 roku Port Gdynia wydał ponad 192 mln zł na inwestycje. W ciągu kolejnych trzech lat planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 610 mln zł.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podsumował działalność w 2014 roku. Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) ubiegły rok ZMPG-a S.A. zakończył zyskiem netto w wysokości 110,1 mln zł. Wzrost wyniku finansowego, w stosunku do roku 2013, o 63 mln zł wiąże się głównie z prywatyzacją Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia (zysk z transakcji wyniósł 45,4 mln zł). Pod względem operacyjnym miniony rok był również bardzo udany. Obroty ładunkowe wzrosły o blisko 10 proc. osiągając rekordowy w historii gdyńskiego portu poziom 19,4 mln ton.

W 2014 roku wydano na inwestycje 192,37 mln zł. Warto odnotować, że w latach 2003 - 2014  ZMPG-a S.A. zainwestował w rozbudowę i modernizację portu ok. 959 mln zł (w tym ponad 70 proc. w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot około 212 mln zł pochodzi z funduszy europejskich (Fundusz Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy).

Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych  na lata 2015-2017 to kolejne 610,3 mln zł. Z tego w 2015 roku Port Gdynia wyda 211 mln zł, ponad 236 mln zł w 2016 roku oraz 162 mln zł w 2017 roku. W ramach wydatków na infrastrukturę portową zostanie przeznaczonych łącznie 547,73 mln zł (odpowiednio w kolejnych latach: 176,05 + 212,78 + 158,90 mln zł), nasuprastrukturę (place składowe, magazyny, budynki biurowe i pomocnicze) - łącznie 57,91 mln zł (odpowiednio w kolejnych latach:  33,74 + 22,15+ 2,02 mln zł), zaś na zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – łącznie 4,66 mln zł.