Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych.

W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do wnioskodawców będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi terenów inwestycyjnych, a także do wnioskodawców, którzy uprawdopodobnią, iż na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu będą właścicielami lub użytkownikami wieczystymi ww. terenów.

Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

- jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 20 ha,
- jego charakter musi być zwarty,
-musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu),
- musi być terenem o przeznaczeniu na cele przemysłowe, tj. terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych oraz tworzeniu stref przemysłowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości uzbrojonego terenu poprzez zlokalizowanie na nim minimum pięciu MŚP. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. koszty prac przygotowawczych, koszty niwelacji i uzbrojenia terenu inwestycyjnego, koszty budowy obiektów kubaturowych o powierzchni od ok. 3 000 mkw. do ok. 6 000 mkw. oraz placów magazynowych.

Procent dofinansowania projektu

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 11 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 44 100 000 PLN.

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu znajdują się na stronie internetowej  www.arp.gda.pl