Umowę przed­wstęp­ną o sprze­da­ży dział­ki pod bu­do­wę tzw. Bramy Mia­sta na te­re­nie No­we­go Cen­trum Łodzi pod­pi­sał w ostatni dzień 2013 roku łódz­ki ma­gi­strat ze spół­ką LDZ Brama. Za teren o po­wierzch­ni ponad 7,5 tys. m kw. spół­ka za­pła­ci­ła ponad 40 mln zł.

Na razie budżet miasta wzbogacił się o ok. 16 mln zł z 40 mln zł, które zapłaci inwestor. Po­zo­sta­ła kwota ma być za­pła­co­na do końca czerw­ca przy­szłe­go roku. "Brama Mia­sta" ma być re­pre­zen­ta­cyj­nym bu­dyn­kiem i ar­chi­tek­to­nicz­nym sym­bo­lem Łodzi, który łą­czyć ma po­wsta­ją­ce NCŁ z hi­sto­rycz­nym Śród­mie­ściem.

In­we­sty­cja po­wsta­nie na dział­kach o łącz­nej po­wierzch­ni ponad 7,5 tys. m kw. Zgod­nie z wa­run­ka­mi prze­tar­gu i kon­cep­cją ar­chi­tek­to­nicz­ną mak­sy­mal­na po­wierzch­nia użyt­ko­wa bu­dyn­ku może wy­nieść ponad 38 tys. m kw., obiekt bę­dzie mógł mieć mak­sy­mal­nie 64 me­trów wy­so­ko­ści i naj­wy­żej 13 kon­dy­gna­cji. Dwie pierw­sze kon­dy­gna­cje bu­dyn­ku prze­zna­czo­ne zo­sta­ną na dzia­łal­ność usłu­go­wą m.​in. skle­py i re­stau­ra­cje. Po­zo­sta­łą część zajmą po­wierzch­nie biu­ro­we na wy­na­jem, choć nie­wy­klu­czo­ne, że na naj­wyż­szych kon­dy­gna­cjach znaj­dą się miesz­ka­nia i apar­ta­men­ty.

Koszt in­we­sty­cji, która ma być go­to­wa w 2018 r., sza­co­wa­ny jest na ok. 50 mln euro. Spół­ka LDZ Brama za­wią­za­na jest przez dwie łódz­kie firmy - Grupa Atlas (75 proc. udzia­łów) i Bu­do­mal Dom (25 proc.).