W ostatnich dniach 2013 roku otwarte zostały oferty przetargowe na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej, która będzie prowadzi do terenów wchodzących w skład Legnickiej SSE. Przetargami zainteresowane są dwa podmioty.

Do przetargu na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej oferty złożyły: Skanska SA z Warszawy oraz Konsorcjum firm – Budromos J.T. Bieńkowski z Legnicy(lider), Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz Zakład Robót Instalacyjnych Instalbud w Legnicy.

Przed otwarciem ofert komisja przetargowa poinformowała, że miasto na sfinansowanie tej inwestycji zamierza przeznaczyć 57,5 mln zł brutto. Skanska zaproponowała w swojej ofercie 51,651 mln zł brutto i 10–letni okres gwarancji. Z kolei  konsorcjum – 50, 992 mln zł brutto i 5 lat gwarancji. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brane są dwa kryteria: cena i gwarancja jakości.

Przebudowa podzielona została na etapy, by ta ważna arteria komunikacyjna nie była całkowicie wyłączana z ruchu. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono do dnia 30 maja 2017 r. Skrzyżowanie Jaworzyńskiej z ul. Skarbka powinno być gotowe do 30 czerwca roku 2014, zaś skrzyżowanie z ulicą Grabskiego i odcinek ul. Grabskiego do 22 grudnia 2014 r. Obydwaj oferenci zaakceptowali te terminy.

Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej, czyli do Obwodnicy Zachodniej (ok. 2,5 km) oraz odcinek ul. Grabskiego od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do ul. Wojska Polskiego (ok. 260 m). W trakcie przebudowy powstaną dwa ronda, na skrzyżowaniu Jaworzyńskiej z ulicami Andersa, Chłapowskiego i Traugutta oraz na skrzyżowaniu z Rataja i Oświęcimską. Przebudowa Jaworzyńskiej ma istotny związek z podniesieniem atrakcyjności miejskich obszarów inwestycyjnych położonych w jej bliskim sąsiedztwie, jak np. przekazany przez gminę Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej teren w rejonie ulic Myśliwskiej, Boiskowej czy Handlowej.

Ulica Jaworzyńska na odcinku od ul. Skarbka do Grabskiego oraz ulica Grabskiego położone są na terenie zabytkowego, miejskiego zespołu budowlanego dzielnicy Tarninów. wpisanego do rejestru zabytków. Dlatego w trakcie prac ziemnych w tym rejonie gmina zapewni nadzór archeologiczny.