11 firm było chętnych na przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe  w Elblągu. Przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie badań obejmie 133 ha terenów inwestycyjnych, leżących w granicach miasta. Przetarg wygrało konsorcjum firm AJM i ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewiduje m.in. opracowanie kompleksowych badań geotechnicznych, studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową czterech planowanych dróg i uzbrojeniem terenu pod inwestycje, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne, a także analizę kosztowych makroniwelacji. Wykonawca sporządzi również dokumentację techniczną wstępnego rozeznania saperskiego na głębokość min. 1,5 m na całym obszarze.

W odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 2012 roku przetarg nieograniczony wpłynęło 11 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum: AJM Sp. z o.o. i ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz. Zamówienie będzie realizowane dwuetapowo, a zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r.

O całym projekcie pisaliśmy szczegółowo tutaj.