Włączenie kolejnych terenów w Częstochowie do Katowickiej SSE oraz zagospodarowanie terenów pohutniczych było tematem rozmów między prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem a ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim. 

Krzysztof Matyjaszczyk pojechał do Warszawy, aby rozmawiać na temat możliwej pomocy Rządu RP dla Częstochowy i subregionu, w związku z trudną sytuacją ISD Huty Częstochowa. Konkretne wnioski w tej sprawie skierowane w maju przez prezydenta Częstochowy m.in. do wicepremiera Janusza Piechocińskiego, zostały następnie poparte m.in. przez uczestników spotkania w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Ich spełnienie daje szansę na istotne ograniczenie społecznych skutków restrukturyzacji zatrudnienia w częstochowskiej hucie, a jednocześnie może zapewnić znaczące ożywienie gospodarcze w całym naszym subregionie.

Jednym z najważniejszych wniosków Częstochowy jest wydanie przez rząd RP pozytywnej decyzji w sprawie rozszerzenia granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o kolejne miejskie tereny inwestycyjne w Częstochowie oraz rozważenie możliwości objęcia obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec lub Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan pohutnicznych terenów należących do spółki Operator Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wicepremier Janusz Piechociński (a jednocześnie minister gospodarki) popiera starania Częstochowy w tym zakresie i chce być orędownikiem jak najszybszego rozszerzenia granic katowickiej strefy w Częstochowie, co jest możliwe zwłaszcza po ostatniej zmianie rozporządzenia dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych o przedłużeniu ich działalności o kolejne 6 lat - do 2026 roku.  Do ostatecznej decyzji rządu w kwestii zwiększenia KSSE w Częstochowie niezbędna jest jeszcze m.in. pozytywna opinia ministra finansów.

Po uzgodnieniach z właścicielami terenów wicepremier chce też przyspieszyć rozpatrzenie propozycji objęcia granicami jednej ze stref ekonomicznych (mieleckiej lub tarnobrzeskiej) zarządzanych przez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.  - właściciela spółki Operator ARP - terenów pohutniczych w Częstochowie, zarządzanych właśnie przez Operatora.

Janusz Piechociński zapowiedział także, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (z którą Częstochowa ma już podpisaną umowę) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Częstochowie dodatkowego wsparcia w poszukiwaniu nowych inwestorów  oraz w  promocji inwestycyjnej, w tym z wykorzystaniem rządowej puli środków na promocję przedsiębiorczości. Krzysztof Matyjaszczyk uzgodnił w rozmowie z wicepremierem, że przedstawiciele PAIiIZ oraz PARP przyjadą na zaproszenie prezydenta do Częstochowy pod koniec sierpnia, aby przekonsultować plan działań w tym zakresie.