1 października Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. Budową żołnierskich mieszkań, sprzedażą niepotrzebnych wojsku nieruchomości, sprzętu i uzbrojenia zajmie się teraz jedna instytucja – Agencja Mienia Wojskowego. Choć nazwa pozostanie ta sama i nowa AMW będzie realizowała dotychczasowe zadania obu agencji, to będzie też miała możliwość współpracy z przedsiębiorcami pracującymi na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wejście w życie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego ma usprawnić i zoptymalizować proces gospodarowania powojskowym mieniem i zarządzanie wojskowymi kwaterami.

Lepiej skoordynowana, łatwiejsza w nadzorze i pozbawiona dublujących się uprawnień agencja nie będzie musiała już konkurować w poszukiwaniu nabywców na oferowane nieruchomości. W portfolio nowej AMW znajdą się bowiem działki i obiekty należące wcześniej do obu podmiotów. Dzięki temu zasób nieruchomości nowej Agencji będzie jednym z największych w Polsce. Bogate doświadczenie obu instytucji, znajomość rynku oraz wspólna oferta to szansa na dotarcie do szerszego grona potencjalnych inwestorów.

Do zadań AMW będzie również należało budowanie domów mieszkalnych, remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, a także związanej z nimi infrastruktury oraz wypłata świadczeń pieniężnych dla żołnierzy, na które Agencja będzie otrzymywać dotację budżetową. Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego wprowadza także zmiany w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Dla żołnierzy oznacza to min. nowe zasady naliczania odprawy mieszkaniowej. Wprowadzone rozwiązanie pozwala ustalić jej wysokość na dzień wskazany przez żołnierza, a nie jak do tej pory - na dzień wydania decyzji o wypłacie pieniędzy.

AMW będzie mogła także współpracować z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Agencja będzie  realizować zadania zlecane przez ministra obrony narodowej i - za jego zgodą - nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania MON lub jednostkom podległym i nadzorowanym przez ministra. Dzięki temu Ministerstwo Obrony Narodowej będzie mogło za pośrednictwem Agencji wspierać przedsiębiorstwa, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Wykaz takich podmiotów zostanie określony przez ministra obrony narodowej w uzgodnieniu z AMW. Nowe regulacje pozwolą również MON na udzielenie wsparcia sojusznikom na szczeblu międzynarodowym. Oprócz obrotu zupełnie nowym mieniem, do zadań AMW będzie dalej należała gospodarka sprzętem i uzbrojeniem uznanym przez resort obrony na zbędny. Zadaniem nowej Agencji będzie także przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiąo przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wszystkie inwestycje realizowane przez Agencję Mienia Wojskowego będą finansowane ze środków wypracowanych przez instytucję, bez udziału dotacji budżetowej. Będą pochodziły m.in.: z zarządzania powierzonym mieniem Skarbu Państwa.

Zgodnie z ustawą, Agencja ma nadal wpłacać środki finansowe na dwa fundusze celowe: Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – za sprzedane mienie ruchome przekazane przez MON oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego –  środki uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych.