Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę od-cinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej w systemie zaprojektuj i wykonaj. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wy-konanie inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Warta poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kaliskiej, Zachodniej i Długiej Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej, która ma być uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana. Do-kumentacja ma zostać wykonana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego sta-nowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumentacja ma być wykonana w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. Dokumentacja techniczna ma być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze mianami), uwarunkowaniami technicznymi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie nr DTEWT:7/2012 oraz de-cyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu nr IR/4222/92/2012 - załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca musi na własny koszt uzyskać niezbędne do wykonania dokumentacji mapy oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia uzyska pozwolenie na budowę. Zakres robót do zaprojektowania i wykonania obejmuje: 3.7.1 wykonanie około 394 mb sieci kanalizacji sanitarnej O 200 na ulicy Kaliskiej; 3.7.2 wykonanie około 50 mb sieci kanalizacji sanitarnej O 200 na ulicy Zachodniej; 3.7.3 wykonanie 7 mb sieci kanalizacji sanitarnej O 200 na ulicy Długiej; 3.7.4 wykonanie około 10 mb (2szt.) przykanalików do terenu inwestycyjnego; 3.7.5 wykonanie studni rewizyjnych betonowych O 1000 - 3 szt.; 3.7.6 wykonanie studni kanalizacyjnych systemowych - 2szt.; 3.7.7 usunięcie kolizji. Wykonawca ma zgłosić rozpoczęcie wykonania robót odpowiednim organom. Wykonawca ma wykonać inwestycję zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyj-nej powykonawczej oraz przeprowadzi inspekcję telewizyjną wykonanego kanału.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gimwarta.plpromocja@gimwarta.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, pok. nr 4

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, Sekretariat