Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych na terenie gminy Rząśnia. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a)Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym drogi gminnej dojazdowej wraz z ścieżką pieszo rowerową i oświetleniem, drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i oświetleniem,
b)Zaprojektowanie i wybudowanie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym odcinaka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
c)Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę części drogi wewnętrznej, parkingu, sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz stacji transformatorowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik Nr 1 do SIWZ -Program funkcjonalno - użytkowy
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót.

Przedmiot niniejszego zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa III Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 23

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 12 sekretariat