Rozmowa z zastępcą prezydenta miasta Płocka ds. rozwoju i inwestycji Jackiem Terebusem.

Płock dzięki położeniu na Mazowszu z jednej strony kusi centralnym położeniem, z drugiej ma silną konkurencję ze strony Warszawy. Czym Płock przyciąga ?

Warszawa to metropolia, która ma inną skalę oddziaływania niż pozostałe polskie miasta, ale położenie Płocka w jej bliskości traktujemy jako atut lokalizacji .
Płock nieustannie się rozwija i buduje swoją markę miejsca przyjaznego zarówno do pracy jak i zamieszkania. Dzięki możliwość kooperowania z największymi polskimi firmami i dostępność odpowiedniej jakości firm usługowych i handlowych,  Płock jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Ponadto funkcjonalnie zaprojektowany układ przestrzenny miasta i otoczenie, które zapewnia włączenie komunikacyjne do autostrady A1 oraz dostępność jezior i lasów stanowią ważną przewagę dla długookresowego wyboru. Wymiarem otwartości władz miasta jest aktywne podejście do tworzenia warunków rozwoju. Warto tu podkreślić świetnie funkcjonujące mechanizmy włączenia społecznego, jak w przypadku opracowywanej w ostatnim czasie Strategii Rozwoju Miasta czy Budżetu Obywatelskiego, którego 7 edycja będzie realizowana w 2019 roku.

Na jaką pomoc mogą liczyć inwestorzy wybierający Płock?

Nowi inwestorzy w Płocku otrzymują indywidualne wsparcie w pełnym zakresie, wliczając w to przede wszystkim ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis”) i aktywną działalność Miejskiego Urzędu Pracy, który profiluje zapotrzebowanie pracodawców i poszukuje niezbędnych specjalistów na rynku lokalnym. Kolejne tereny inwestycyjne są w fazie udostępniania, dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na realizację obwodnicy miejskiej i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych objętych planem miejscowym. Obecni na rynku przedsiębiorcy współpracują w lokalnych izbach gospodarczych, a przy Prezydencie Płocka działa aktywnie Rada Gospodarcza wskazując potrzeby rozwojowe otoczenia.

W jaki sposób miasto wspiera inwestorów poszukujących działek pod inwestycje w Płocku?

W Referacie Polityki Gospodarczej Miasta działającym w strukturze Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej każdy przedsiębiorca oraz potencjalny inwestor otrzymuje profesjonalną obsługę w zakresie informacji o oferowanych w mieście nieruchomościach, projektach inwestycyjnych, w tym projektach w formule PPP, obowiązujących przepisach i procedurach oraz możliwościach kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. Referat świadczy opiekę nad indywidualnymi przedsięwzięciami. 

Referat dysponuje bazą ofert inwestycyjnych zawierającą dostępne tereny będące własnością Miasta jak i prywatnych właścicieli. W przygotowaniu znajduje się interaktywna baza ofert inwestycyjnych, która będzie dostępna w serwisie www.rozwojmiasta.plock.eu. Władze miasta gotowe są do tworzenia oferty inwestycyjnej dla konkretnego inwestora – na podstawie otrzymanych informacji analizowane są dostępne nieruchomości i przedstawiane te, które spełniają wymagania. Miasto wspiera potencjalnych inwestorów na każdym etapie planowania, przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych. Skłonne jest włączać się w proces scalania nieruchomości oraz wspierać negocjacje z operatorami infrastruktury np. teleinformatycznej, którzy działają na terenie Płocka. Poprzez Miejski Urząd Pracy Miasto włącza się także w proces przygotowania kadry.

Jak wygląda dostęp do siły roboczej w Płocku ?

Płock to średniej wielkości miasto, którego rynek pracy jest obsługiwany przez dedykowany tylko dla jego obszaru Miejski Urząd Pracy. Wzmocnienie rangi Płocka sprawiło, że w mieście odnotowujemy najniższą stopę bezrobocia w historii – 6,7 %. Jednocześnie Płock jest atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców okolicznych gmin w tym Sierpca, Gostynina czy Lipna.  Jako silny gospodarczo ośrodek, Płock ma bardzo szeroką strefę oddziaływania regionalnego, a jego obszar funkcjonalny zawiera 3 duże okoliczne powiaty – płocki, gostyniński i sierpecki. W ich prawie 210 tys. społeczności średnie bezrobocie wynosi 15,6 %.- co stanowi duże zaplecze dla rynku pracy miasta.

W najnowszej strategii miasta do 2030 r. Płock został określony jako innowacyjne miasto o zaawansowanej technologicznie gospodarce. Jakie działania podejmuje miasto by zrealizować te założenia?

Zgodnie z zapisami strategii realizujemy wizję, w której Płock to niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi. Cele strategiczne w obszarze gospodarczym są dla miast zawsze trudne do zwymiarowania. Szansę na dynamiczny rozwój miasta postrzegamy w efektywnej współpracy sektora naukowego, biznesowego oraz władz samorządowych. Punktem wyjścia do działań w sferze gospodarczej jest inwestycja w ludzi, czyli dbałość o wysoki poziom kształcenia. Mówimy tu zwłaszcza o kadrze zawodowej i technicznej, która będzie stanowiła ważny element potencjału Płocka. Jako jedni z pierwszych w kraju podjęliśmy modernizację szkół zawodowych, aby kluczowa część kształcenia czyli warsztaty, pozwalały przygotować się do pracy w przedsiębiorstwach. Również uczelnie wyższe i laboratoria będące zalążkiem nowych pomysłów, patentów i rozwoju kadry naukowej stanowią ważny impuls dla lokalnego środowiska i mają jeszcze silniej przenikać do świata gospodarczego. Warto wspomnieć, że w przypadku Płocka strategia powstawała wspólnie z przedstawicielami  wszystkich sektorów zaangażowanych w życie miasta, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, aby działać dla wspólnego dobra i podjąć wyzwanie budowy Płocka naszych marzeń.

W ubiegłym roku Płock uzyskał dofinansowanie unijne na przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo. Jak miasto wyobraża sobie rozwój tych terenów?

Zwiększenie powierzchni obszarów gotowych pod inwestycje jest priorytetem władz miasta.  Gotowe tereny inwestycyjne mają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększając atrakcyjność inwestycyjną miasta. Przyczyniają się one do rozwoju przedsiębiorczości i kreują nowe miejsca pracy. Podstawowym czynnikiem zachęcającym do lokowania inwestycji jest zaoferowanie wymagającym podmiotom gospodarczym takich warunków, które pozwolą na szybkie przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, przy równoczesnym ograniczeniu kosztów dostępu do infrastruktury zewnętrznej.
W związku z tym, konieczne było podjęcie działań zmierzających do pełnego uzbrojenia dużych terenów, z przeznaczeniem pod inwestycje.

Prace projektowe związane z wyposażeniem terenu Trzepowa w drogi i infrastrukturę podziemną zakończyły się w czerwcu 2018 roku uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na przełomie roku 2018/2019 jest planowane ogłoszenie postępowania przetargowego mającego, na celu wyłonienie wykonawcy robót.
Już w 2020 roku planujemy zakończenie robót i teren Trzepowa będzie w pełni dostępny dla zainteresowanych inwestorów. Oferta nowych terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo zostanie skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw.

Trwają również prace nad zagospodarowaniem terenów lotniska cywilnego w Płocku. Jakie są plany miasta wobec tych terenów i jakie inwestycje mogą tu zostać zrealizowane?

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego między innymi obszar lotniska oraz tereny do niego przyległe.
Projekt planu uwzględnia planowaną przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej modernizację lotniska polegającą na budowie nowej drogi startowej o nawierzchni utwardzonej. Tereny bezpośrednio przyległe do lotniska zgodnie z projektem planu przeznaczone zostaną pod funkcje inwestycyjne – produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe.

Na terenie miasta znajduje się Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Ile i jaki typ powierzchni jest tam dostępny oraz jakie branże mogą się ulokować na terenie parku?

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe. Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe. Park dysponuje ponadto nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturą biurową oraz szkoleniowo-konferencyjną w Centrum Administracyjnym o powierzchni ponad 5000 mkw. Centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej PKN ORLEN S.A. i innych firm będących klientami lub partnerami Parku z dogodnym dojazdem komunikacyjnym i środkami komunikacji publicznej. Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej.

Jak wyglądają plany rozwoju PPP-T?

Głównym celem rozwojowym Parku jest zbudowanie konkurencyjności  na bazie silnej identyfikacji z nowoczesnym sektorem chemicznym oraz dzięki profesjonalizacji usług służących rozwojowi firm technologicznych, kreowaniu innowacji i realizacji działań inkubacyjnych oraz akceleracyjnych, polegających na opiece nad przedsiębiorstwami we wczesnej fazie rozwoju oraz przyspieszeniu początkowej fazy ich dojrzewania.

Płock aktywnie angażuje się także w promocję partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. poprzez organizację Międzynarodowego Forum PPP. Jakie miasto ma doświadczenia z tą formą realizacji inwestycji i czy obecnie szuka partnerów do kolejnych projektów?

W 2015 r. gmina Miasto Płock podpisała z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o oraz Siemens Finance Sp. z o.o umowę w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”.  Prace modernizacyjne obejmowały wymianę systemów ogrzewania, oświetlenia, docieplenie budynków, instalację urządzeń fotowoltaicznych itp. w 24 budynkach – m.in. szkołach, przedszkolach, żłobku, pływalni czy rauszu. Celem projektu jest przede wszystkim  zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także efektywne zarządzanie energią w okresie 17 lat. Projekt PPP, który został zrealizowany w Płocku zachęcił miasto do kontynuowania wysiłków ukierunkowanych na wykorzystanie tej formy współpracy. Aktualnie toczą się postępowania mające na celu realizację kolejnego etapu termomodernizacji budynków, inwestycji związanej z budową parku wodnego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. Nasze miasto planuje również korzystać z modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu wybudowania centrum sportowego nad zalewem Sobótka.