Z zastępcą prezydenta miasta Suwałki Łukaszem Kurzyną rozmawia Marta Śniegocka.

Co zdecydowało o rozpoczęciu modernizacji strefy przemysłowej Papierni w Suwałkach?

Strefa przemysłowa „Papiernia” w Suwałkach położona jest w pobliżu drogi krajowej  nr 8, będącej częścią międzynarodowej trasy E 67 i drogi wojewódzkiej nr 655 i zajmuje obszar około 60 ha. W strefie „Papiernia” zlokalizowanych jest około 39 firm z różnych branż (samochodowej, metalowej, spożywczej itd.) których rozwój będzie posiadał istotne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności ekonomicznej miasta. Aby znajdujące się w strefie „Papiernia” firmy mogły się rozwijać oraz w celu zachęcenia nowych podmiotów do rozpoczęcia działalności gospodarczej na tych terenach niezbędna jest właściwa infrastruktura techniczna i drogowa, która poprawi skomunikowanie strefy z pozostałą częścią miasta. W związku z tym miasto Suwałki podjęło szereg działań mających na celu poprawę dostępności strefy „Papiernia” dla potencjalnych inwestorów poprzez budowę ulic dojazdowych i infrastruktury technicznej na terenie strefy.

Jaka powierzchnia i kiedy powstanie w wyniku II etapu modernizacji tych terenów?

W ramach realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu poprawę infrastruktury strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach udostępnionych zostało ok. 25 ha terenów inwestycyjnych dla obecnie funkcjonujących  i nowych firm w tym: projekt pn. „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski” – 19 ha (zakończony w 2011 r.) i projekt pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” – 5,5 ha (zakończenie w październiku 2014 r.)

Jakie prace zostaną wykonane i jaki będzie ich koszt? Jak miasto pozyskało środki na ten projekt?

Pierwszy projekt zrealizowany w 2006 roku dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą techniczną dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach. Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Alytus z Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 69 296 EUR.

Kolejny projekt również realizowany w partnerstwie z miastem Alytus pn. „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski”  dotyczył inwestycji, w ramach której w strefie przemysłowej „Papiernia” została wybudowana m.in. ul. Leśna do ul. Buczka wraz z kompleksowym uzbrojeniem (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie, jezdnia, zatoki autobusowe), infrastruktura techniczna ulic dojazdowych leżących w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa), kanalizacja deszczowa ul. Poznańskiej o łącznej długości ok. 591 m na odcinku od ul. Leśnej do ul. Warszawskiej. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 1 615 500 EUR.

W ramach projektu pt.: „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” w strefie przemysłowej „Papiernia” zostały wybudowane ulice dojazdowe (obecnie bez nazwy) do ulicy Leśnej w Suwałkach w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala o łącznej długości 749,62 m. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 179 754,88 EUR.

W ramach powyższego projektu, z oszczędności projektowych, a także przy wykorzystaniu dodatkowych środków z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 przyznanych miastu Alytus (partner wiodący) i miastu Suwałki przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie, zostaną przeprowadzone kolejne inwestycje w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach. Zostanie wybudowana nowa ulica – Krakowska na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Warszawskiej o długości 542,95 m, szerokości 7 m, a także sięgacz ulicy Krakowskiej długości 140 m i szerokości 6,0 m. Planuje się również wykonanie oświetlenia ulicznego i budowę parkingów. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 352 577,24 EUR.

Budowa ul. Krakowskiej znacząco przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej strefy od północy, a strefa przemysłowa „Papiernia” będzie przyciągać nowych inwestorów, którzy być może zdecydują się założyć swoje firmy w tej części miasta, a tym samym stworzyć nowe miejsca pracy.

Jakie sektory mogą wykorzystać ten teren pod swoje inwestycje?

Strefa przemysłowa Papiernia objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową bez funkcji mieszkalnej, w szczególności pod: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza oraz budynki pomocnicze dozoru technicznego.