Z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina, o strategii miasta i planach jego rozwoju gospodarczego, rozmawia Agnieszka Boruta.

Miasto poszukuje firmy, która profesjonalnie doradzi mu w sprawach gospodarczych. O potrzebie pozyskania takiego organu doradczego mówił Pan już podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Dlaczego Lublin zdecydował się na taką pomoc?
Lublin potrzebuje strategicznego, światowego partnera, aby zwiększyć swoją rozpoznawalność jako marka biznesowa i miejsce atrakcyjne dla inwestorów działających na skalę globalną. Przykład Łodzi wskazuje, iż jest to dobra droga do nawiązania długofalowej współpracy i tworzenia w konsekwencji nowych miejsc pracy. Partnerstwo z międzynarodową firmą doradczą jest gwarantem uzyskania kontaktów z firmami z najwyższej światowej półki. Liczymy, iż w efekcie współpracy, już w 2012 roku pojawią się w Lublinie pierwsze firmy z tych branż, które zdefiniowaliśmy w założeniach do Strategii Lublin 2020.

W przygotowywanej strategii kładą Państwo nacisk na kilka sektorów: IT (wysokie technologie), BPO (informatyczno-księgowe zdalne usługi dla biznesu), przemysł motoryzacyjny i spożywczy. Dlaczego padło na te właśnie branże?
Wybór ten jest przemyślany i uwarunkowany posiadanymi przez Lublin aktywami: tradycja, kadry, kooperanci, firmy już istniejące i odnoszące sukcesy na rynku itp. Lublin już w chwili obecnej jest silnym ośrodkiem przemysłu spożywczego, zaś lokalizacja miasta w rolniczym regionie, który jest jednym ze „spichlerzy” Polski, gwarantuje doskonałą bazę surowcową, głównie dla produkcji roślinnej. Miasto posiada także długoletnie tradycje przemysłu motoryzacyjnego, obecnie zaś podejmujemy szereg działań, aby ten potencjał odbudować. Liczymy, iż w przyszłości rozwinie się w Lublinie branża motoryzacyjna. W mieście zlokalizowanych jest szereg firm, w tym międzynarodowych, na terenie dawnych zakładów Daewoo Motor Polska produkujących na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Lublin to także doskonałe miejsce do lokalizacji biznesów usługowych, z uwagi na ogromny potencjał akademicki miasta i prawie 15-tysięczną populację studentów. Już obecnie jesteśmy w raportach wymieniani jako jeden z najbardziej atrakcyjnych (i jedyny z Polski Wschodniej) ośrodków pod inwestycje SSC. Poza największym graczem z centralą w Lublinie, jakim jest Asseco Business Solutions, w mieście, w ostatnich latach, powstało i szybko urosło wiele innowacyjnych biznesów ICT. Mamy więc już firmy, będące dostawcami nowoczesnego oprogramowania dla globalnych graczy, jak chociażby firmę e-Leader. W Lublinie aktywnie tworzy się i współpracuje ze sobą klaster IT, choć wolałbym, aby w niedalekiej przyszłości zamienił się on w prawdziwy ekosystem IT. Zgodnie zresztą ze Strategią Lublin 2020, w mieście i regionie ma powstać usieciowiona Lubelska Wyżyna IT (Lublin IT Upland). Jesteśmy dumni ze swoich spółek informatycznych i liczymy, iż brand ten stanie się synonimem najbardziej innowacyjnych rozwiązań w Polsce, a w przyszłości znaną marką lokalizacyjną na świecie.

Plan rozwoju miasta do 2020 roku jest w trakcie przygotowań. Czy może Pan zdradzić kilka priorytetów do realizacji, które zostaną w nim zawarte?
Miasto otwarte, umiędzynarodowione, przedsiębiorcze i przyjazne – tak chcemy, aby wyglądał Lublin w roku 2020. Obecnie ogromnym wyzwaniem dla Lublina jest umiejętne włączenie się miasta w kształtowanie nowej polityki miejskiej, promowanej przez Unię Europejską. W Strategii Europa 2020 akcentowane jest zmodyfikowane nastawienie w stosunku do realizacji polityki regionalnej. Jednym z podstawowych aksjomatów nowej strategii jest koncentracja działań i środków, co wymusza na potencjalnych beneficjentach realizację działań, z jednej strony systemowych, z drugiej zaś punktowych. Ważnym dla założeń Projektu Lublin 2020 jest także właściwa sekwencyjność podejmowanych działań oraz ich konsensualny charakter. Wyrazem nowego myślenia przy projektowaniu założeń do strategii Lublin 2020 jest założenie o otwartości miasta na projekty na rzecz Lublina, realizowane wspólnie z partnerami społecznymi i biznesem. Powołałem Radę Rozwoju Lublina, która ma za zadanie zatwierdzić główne kierunki rozwoju miasta, filary stanowiące fundament rozwoju. Szczegółowe cele operacyjne zostaną przedstawione po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę. Mogę jednak zdradzić, że duży nacisk został położony na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i biznesu, pozyskiwaniem inwestorów i wzmocnienie udziału mieszkańców Lublina w procesie zarządzania miastem, a także wzmocnienie międzynarodowego potencjału akademickiego Lublina.

Miasto zapłaci firmie doradczej za jej usługi milion złotych pochodzących z funduszy unijnych. Za takie pieniądze na pewno mają Państwo konkretne oczekiwania. Co władze miasta chcą osiągnąć dzięki profesjonalnej pomocy?
Przedmiotem zamówienia, o którym mówimy, jest przeprowadzenie badań w ramach projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin", na które składa się przygotowanie analizy obecnej sytuacji miasta według kluczowych elementów, przeprowadzenie badań oraz wybór inwestorów z branż podstawowych i wspierających, które mogłyby ulokować się na terenie miasta, przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami z branż podstawowych i wspierających, opracowanie strategii zmian gospodarczych, określenie zakresu i opracowanie harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzenie analizy zdolności instytucjonalnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, jako stolicy regionu, będzie miał pozytywny wpływ na całe województwo. Przeprowadzane badania, których wyniki zostaną rozpowszechnione, zwrócą uwagę potencjalnych inwestorów na wiele zalet jakie posiada Lublin i przyczynią się do wykreowania dobrego wizerunku, zarówno miasta jak i regionu. Dodatkowo pogłębione wywiady z przedsiębiorcami pozytywnie wpłyną na obraz miasta, jako miejsca wychodzącego naprzeciw potrzebom inwestorów, stwarzającego dogodne warunki i zachęcającego do inwestowania. Diagnoza obecnego stanu gospodarczego miasta, identyfikacji jego mocnych i słabych stron, pozwoli określić kierunek rozwoju Lublina i wskazać branże, na które miasto powinno stawiać, konfrontując te informacje ze zdefiniowanymi przez naszych ekspertów priorytetami rozwojowymi. Posiadając takie dane, inwestorzy z tych branż będą chcieli lokować swoje firmy właśnie w naszym mieście. Wzrost gospodarczy miasta będzie dodatkowo stymulował rozwój ekonomiczny gmin ościennych, które tworzą Lubelski Obszar Metropolitalny. Dzięki ulokowaniu inwestycji z jednej branży lub kilku podobnych, nastąpi efekt synergii między poszczególnymi firmami, który przyczyni się do rozwoju danej gałęzi gospodarki na naszym terenie.

Władze miasta oczekują, że w Lublinie pojawi się wkrótce zewnętrzny kapitał. Co jest kartą przetargową strefy ekonomicznej na Felinie i terenów inwestycyjnych na Bursakach?
Podstrefa na Felinie jest już zainwestowana w części produkcyjnej w połowie, co świadczy o jej atrakcyjności, jednocześnie daje szerokie możliwości rozwoju. W 2012 roku będziemy sukcesywnie uzbrajali część północną (produkcyjną strefy), która współgraniczy z budowanym lotniskiem w Świdniku i powstającą obwodnicą Lublina i drogą S17. Chcemy też rozwinąć południową część podstrefy Lublin. Ta część zlokalizowana jest blisko rozbudowującego się Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie już obecnie powstają firmy odpryskowe oraz budowany jest inkubator ICT. Taka synergia lokalizacji ma zagwarantować sukces biznesowy podstrefy usługowej, w której wyrośnie park biurowy, zaś w części ulokują się średnie, innowacyjne firmy, głównie z branży IT.

Wiele kontrowersji ze strony mieszkańców wzbudziło powstanie asfaltowni w lubelskiej dzielnicy Hajdów-Zadębie. Pan pełnił rolę mediatora w tej sprawie. Dlaczego warto było "walczyć" o tę inwestycję?
Do podpisania porozumienia doszło po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zarówno z mieszkańcami dzielnicy, jak i inwestorami. Widząc niezadowolenie mieszkańców, podjąłem rozmowy, które miały doprowadzić do porozumienia. Spółka Budimex, która w rejonie dzielnicy buduje kluczowy dla miasta i podlubelskiego lotniska węzeł przy ul. Mełgiewskiej, zobowiązała się, że jej inwestycja będzie czasowa. Po zakończeniu budowy i po połączeniu jej z obwodnicą miasta, inwestor zobowiązał się zakończyć działalność w obecnym miejscu i uzgodnić inną lokalizację. W związku z uciążliwościami, inwestorzy zadeklarowali zrealizowanie niezbędnego remontu odcinka narażonego na zniszczenie ze względu na zwiększony ruch drogowy. Jednocześnie zobowiązałem Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin do przeprowadzania cyklicznych ekspertyz, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zanieczyszczeń powietrza przez firmy działające na terenie dzielnicy Hajdów-Zadębie, do podjęcia stosownych kroków w celu wyeliminowania tych zjawisk.