Pilotażowy projekt Platformy PPP w sektorze dróg samorządowych pn. "Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim" realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego wchodzi w kluczową fazę procesu poszukiwania partnera.

2 kwietnia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego w trybie dialogu konkurencyjnego, w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. Projekt zakłada współpracę z partnerem prywatnym w zakresie przebudowy i utrzymania części dróg wojewódzkich będących w zarządzie DSDiK.

Szczegółowe oczekiwania zamawiającego w zakresie długości trwania umowy oraz warunków i standardów dot. przebudów oraz utrzymania dróg zostaną określone po przeprowadzeniu dialogu z oferentami. Podmioty zainteresowane udziałem w powyższym postępowaniu mogą składać do DSDiK wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu w terminie do 18 maja.

Przedmiotowy projekt jest projektem pilotażowym Platformy PPP w sektorze dróg samorządowych. Prace dotyczące przygotowania projektu wspierane są przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie polega na bezpośrednim zaangażowaniu przedstawicieli Ministerstwa oraz finansowaniu prac konsorcjum doradczego, które zapewnia pomoc w zakresie kwestii prawnych, ekonomiczno – finansowych oraz technicznych.